WIBON

De belangrijkste vraag in dit verband is: hoe bereiken wij met z’n allen – netbeheerders, overheden, grondroerders, kenniscentra, maatschappelijke instanties en natuurlijk burgers – dat er in die al zo drukke ondergrond zorgvuldig wordt gegraven?

Zorgvuldig (of liever gezegd: zorgvuldiger) graven op basis van actuele, juiste en volledige liggingsgegevens over kabels en leidingen, is de rode draad van de WIBON. WIBON staat voor: de

Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netwerken, de opvolger van de WION, de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netwerken. De WIBON trad op 1 juli 2018 in werking en de WION is per die datum ingetrokken. In de WIBON is ook een regeling getroffen voor de centrale opslag van gegevens over de ligging van netten bij het Kadaster. Deze regeling trad pas op 1 januari 2019 in werking. Dit bood de graafsector nog wat tijd om deze centrale opslag van gegevens bij het Kadaster te testen en het geeft de netbeheerders, die hun gegevens centraal gaan opslaan de tijd om zich terdege voor te bereiden op de overgang naar de nieuwe situatie.

Nieuws

Graven
De RDI publiceerde 8 mei de graafschade cijfers van 2023, lees deze hier waar u ook de graafschadecijfers van uw > Lees meer
Graven
De RDI (Rijksinspectie Digitale Infrastructuur) wil samen met gemeentes en de regionale energie netwerkbeheerders optrekken over het geven van voorlichting > Lees meer
Graven
De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) intensiveert hun toezicht op de informatie uitwisseling van huisaansluitingen. In de bijgevoegde brief kondigen zij > Lees meer
Graven
Wibon Minister Adriaansens (EZK) stuurde eind oktober een brief aan de Kamer over de evaluatie van de Wet informatie-uitwisseling boven- > Lees meer
Graven
Begin dit jaar konden partijen hun inbreng leveren voor de evaluatie van van de WIBON (Wet informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse > Lees meer
Graven
Volgens de RDIhet Kabel en Leiding Overleg (KLO) en het Gemeente Platform Kabels & Leidingen (GPKL) nemen veel gemeenten nog onvoldoende hun verantwoordelijkheid als > Lees meer
Graven
Het Kabel en Leiding Overleg (KLO) heeft een nieuwe website gelanceerd met als doel om veilig graven te bevorderen: voorkomgraafschade.nl. > Lees meer
Graven
Benieuwd hoeveel graafschades, graafbewegingen en graafmeldingen er vorig jaar waren in uw gemeente? Download de infographic van de Rijksinspectie Digitale > Lees meer
Graven
De uitgebreide cijfers en infographic over de graafschades in 2022 is gepubliceerd door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). Ook per > Lees meer
Graven
Op 13 april introduceerde Robert-Jan Looijmans de nieuwe naam van het Agentschap Telecom namelijk, Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). Hij deed > Lees meer

Factsheets

Faq

Ligt de zorgplicht voor de ondergrondse ordening van kabels en leidingen bij gemeenten? Of is dit de verantwoordelijkheid van de Verder Lezen
De WIBON is hier duidelijk over. Artikel 3 geeft het volgende aan:
  1. De aanleg, de instandhouding en de opruiming van Verder Lezen
De ACM is het toezichthoudend orgaan voor de gehele telecomsector, voornamelijk om de concurrentieverhoudingen tussen telecombedrijven te bewaken. Ook ziet Verder Lezen
De rechtbank Rotterdam heeft in een (tot op heden ongepubliceerde) uitspraak geoordeeld dat het met een hamer in de grond Verder Lezen
Kabels en leidingen kunnen nooit blijven liggen zonder dat iemand ervan afweet. Vanwege de WIBON is er voor de netbeheerder Verder Lezen
Verdichten is het verminderen van het volume van zand- of steenachtige materialen en wordt toegepast bij funderingen en grondverbetering. Verdichten Verder Lezen
Antwoorden op alle mogelijke vragen hierover, heeft de brancheorganisatie Cumela verzameld in een brochure. Deze is te downloaden van de Verder Lezen
Er gelden geen landelijk vastgestelde regels voor het rooien/verwijderen van (bekende) kabels en leidingen. De verwijderplicht kan zijn opgenomen in Verder Lezen
De vrijstellingsregeling (WIBON art. 4) is van toepassing op gesloten WKO-netwerken die (grotendeels) zijn gelegen op eigen grond. Een WKO-installatie Verder Lezen
Het Agentschap Telecom houdt toezicht op het tijdig bijwerken van kaartmateriaal. Het AT spreekt stelselmatig netbeheerders aan die hun kaartmateriaal Verder Lezen
Een wijziging van het netwerk binnen het bestaande beheerpolygoon van een beheerder, wordt bij voorkeur onverwijld in het kaartmateriaal verwerkt. Verder Lezen
Bij het wegzuigen van zand is geen sprake van mechanische werkzaamheden in de ondergrond. Als het zand in de ondergrond Verder Lezen
Zinkers zijn leidingen die op de bodem van (of onder) watergangen liggen (zodat er geen brug voor hoeft te worden Verder Lezen
De grondroerder is verplicht tot het doorgeven (zonder wettelijke kwaliteitseisen) van een verkeerde ligging als hij die heeft aangetroffen. Van Verder Lezen
De ligging van een voedingskabel van een drukrioleringsnet moet volgens de WIBON goed geregistreerd zijn. Alleen als drukriolering als huisaansluiting Verder Lezen
Asfalt is een constructie die op de ondergrond is aangebracht. De WIBON ziet toe op graafwerkzaamheden in de ondergrond. Als Verder Lezen
Het schaven van zandwegen (t.b.v. herstellen maaiveld) valt onder de definitie van mechanische graafwerkzaamheden. Er kan graafschade ontstaan aan kabels Verder Lezen
Ontwikkelgebieden zijn vaak groot en de ontwikkeling duurt jaren. In de gebiedsontwikkeling is ook de aanleg van riolering opgenomen. Contractueel Verder Lezen
De vraag komt voort omdat er een uitzondering geldt voor zgn. 'huisaansluitingen' in de WIBON in artikel 41.a.1., om informatie Verder Lezen
Bij het maaien van de begroeiing in sloten vinden geen graafwerkzaamheden plaats. Het maaien vindt plaats boven de slootbodem, dus Verder Lezen
Ja, kabels en leidingen die onder bruggen of in tunnels etc. liggen, vallen ook onder de WIBON. Verder Lezen
Ja, kabels en leidingen die op bodems van waterwegen (zoals grachten) liggen, vallen ook onder de WIBON. Verder Lezen
Ook kabels of leidingen die niet (meer) in gebruik zijn, vallen onder de WIBON. De wet zegt tevens, dat onder Verder Lezen
Als de gemeente opdrachtgever is, en zeker weet dat er geen veranderingen in de ligging van kabels en leidingen plaatsvonden, Verder Lezen
In artikel 18 lid 4 b van de WIBON staat dat het Kadaster de globale ligging als polygoon moet registreren. De Verder Lezen
Het Agentschap Telecom acht 30 werkdagen na toewijzing aan de gemeente, een redelijke termijn voor het registreren van weesleidingen. Dit Verder Lezen
De WIBON zegt niets over het eventueel opruimen of doorverkopen van weesleidingen. Een gemeente is geen eigenaar van weesleidingen en mag Verder Lezen
De gemeente is verantwoordelijk voor het aanleveren van de gegevens over de weesleiding in het gebied waar deze weesleiding ligt. Verder Lezen
Tijdelijk in de grond aangelegde kabels voor grote bouwwerkzaamheden (bouwstroom, bewaking, verlichting etc.) moeten worden geregistreerd bij het kadaster. Dus als netbeheerder; Verder Lezen
De beheerder van het net dient de netten te registreren. Veelal is in dit specifieke geval de projectontwikkelaar de beheerder Verder Lezen
Voor netten op gemeentelijke sportterreinen, gemeentewerven en andere gronden, in beheer van gemeenten, geldt de vrijstellingsregeling. De voorwaarde is dat Verder Lezen
Nee, op begraafplaatsen is een eenmalige melding voldoende. Zolang de beheerder van de begraafplaats de actuele ligging van kabels en Verder Lezen
Storingen en schades aan openbare verlichting komen veel voor. Soms zijn deze spoedeisend, zoals bij het uitvallen van hele straten Verder Lezen
De netbeheerder is degene die als natuurlijk persoon handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf of als rechtspersoon een Verder Lezen
Nee; er bestaan ook nadere regels, vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en in een ministeriële regeling (MR).
Zo Verder Lezen