Privacy Statement

GPKL spant zich in om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. GPKL houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen zijn beschreven in dit privacy statement;
 • zorgen dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als GPKL zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

GPKL
Galvanistraat 1| 6716 AE Ede
0318-438099 | info@gpkl.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door GPKL verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om te kunnen deelnemen aan bijeenkomsten;
 • Het versturen van GPKL activiteiten update  en andere nieuwsbrieven;
 • Het versturen van uitnodigingen (voor bijvoorbeeld vergaderingen en deelname commissies);
 • Toegangsadministratie voor website.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgevingen van GPKL;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van het CRM;
 • Het verzorgen van de website(s) van GPKL;
 • Het verzorgen en verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen van GPKL.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Wij verstrekken persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn binnen de EU.

Verder kan er tijdens bijeenkomsten en/of evenementen fotomateriaal gemaakt worden voor het gebruik voor website, magazines, social media en dergelijke.

Inlog account website
Heeft u een account of wilt u een account om in te loggen op onze website, houdt u dan rekening met de volgende openbare persoonsgegevens:

 • Profielfoto (als deze is upgeload, is niet verplicht);
 • Naam;
 • E-mailadres;
 • en verdere gegevens die u zelf kunt invullen.

U kunt zelf aangegeven welke gegevens openbaar komen te staan. U moet hiervoor wel inloggen.

Bewaartermijn
GPKL bewaart persoonsgegevens gedurende de termijn vereist voor het bewaren van boekhouding en financiële administratie dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens GPKL van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidente;
 • We testen en evalueren onze maatregelen wanneer nodig;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegeven.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Neem contact op als u naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen heeft.