Warmtenetten

Een warmtenet is een stelsel van buizen, ongeveer een meter onder de grond. Het gaat om twee buizen, één buis voert het warme water aan, en de andere voert het terug nadat de woning verwarmd is. De aanleg van een warmtenet legt een enorme claim op het ruimte gebruik in de ondergrond.

Het water in de aanvoerbuizen wordt verwarmd door een lokale warmtebron. Dat kunnen verschillende bronnen zijn, zowel fossiel als duurzaam, bijvoorbeeld een biomassacentrale, restwarmte uit industriële bronnen of datacenters, warmte uit (oppervlakte-) water of warmte uit afvalverbranding. Ook aardwarmte is een mogelijke duurzame warmtebron voor een warmtenet. Of dit ook voor uw gemeente een optie is, is afhankelijk van de lokale omstandigheden. Er bestaan warmtenetten met verschillende temperaturen, voor hoge, midden of lage temperaturen. De temperatuur waarop een warmtenet wordt ontworpen is mede afhankelijk van de bron, de benodigde temperatuur en de capaciteit van het net. Een warmtenet kan warmte leveren aan een wijk, buurt of stad(sdeel), maar ook aan een individueel blok woningen (appartementencomplex of flat) of aan bijvoorbeeld kassen. Met dat laatste hebben we in Nederland al veel ervaring, bijvoorbeeld in het Westland. Aardwarmte kan zowel lage, midden als hoge temperatuur warmte leveren, afhankelijk van de diepte waarop de warmte gewonnen wordt.

Nieuws

Energie + Water
Het kabinet stelt ruim €1 mrd beschikbaar voor de verdere ondersteuning van warmtenetten. Het geld komt uit het Klimaatfonds en > Lees meer
Energie + Water
Gemeenten en brancheorganisaties manen de Tweede Kamer de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (WGIW) snel aan te nemen. Ze noemen het > Lees meer
Energie + Water
De aanhoudende regen was de aanleiding van de storing van het warmtenet in Ede afgelopen januari. De biomassa was te > Lees meer
Energie + Water Plannen
Nu en de komende jaren is er veel samenwerking nodig in gemeentelijke organisaties en daarbuiten in de warmtetransitie, die samenhangt > Lees meer
Energie + Water
Het zoeken naar een “fusie van belangen”, neuzen dezelfde kant op, met elkaar in de zandbak blijven: samenwerken was het > Lees meer
Energie + Water
De gemeente Groningen zet met de oprichting van een BV de eerste stap voor een gemeentelijk energiebedrijf (GEB). De GEB > Lees meer
De afgelopen twee maanden waren veel mensen enkele weken met verlof. Daarom hieronder de belangrijkste berichten in herhaling, mét link. > Lees meer
Energie + Water Plannen
Hele wijken, buurten en dorpen moeten de komende jaren worden voorzien van nieuwe stroomkabels en transformatorhuisjes. De handreiking 'Ruimtelijke inpassing > Lees meer
De Raad van State heeft alle bezwaren tegen de warmtetransportleiding Warmtelinq ongegrond verklaard. De leiding van 23 kilometer, die zal > Lees meer
Energie + Water
De Wet Collectieve Warmtevoorziening (WCW) heeft veel inzet gevraagd en blijft ook het komende jaar onder onze aandacht. Het is > Lees meer

Factsheets

Proeftuinen slimme netten

pdf

Faq

Objectieve informatie over de Elektriciteitswet, de Gaswet en de Warmtewet, is te vinden op de website van de ACM. Verder Lezen
In nieuwe wijken waar een warmtenet is aangelegd, is in principe geen gasnetwerk aanwezig. Als een bewoner toch wil kunnen beschikken Verder Lezen