Warmtenetten

Een warmtenet is een stelsel van buizen, ongeveer een meter onder de grond. Het gaat om twee buizen, één buis voert het warme water aan, en de andere voert het terug nadat de woning verwarmd is. De aanleg van een warmtenet legt een enorme claim op het ruimte gebruik in de ondergrond.

Het water in de aanvoerbuizen wordt verwarmd door een lokale warmtebron. Dat kunnen verschillende bronnen zijn, zowel fossiel als duurzaam, bijvoorbeeld een biomassacentrale, restwarmte uit industriële bronnen of datacenters, warmte uit (oppervlakte-) water of warmte uit afvalverbranding. Ook aardwarmte is een mogelijke duurzame warmtebron voor een warmtenet. Of dit ook voor uw gemeente een optie is, is afhankelijk van de lokale omstandigheden. Er bestaan warmtenetten met verschillende temperaturen, voor hoge, midden of lage temperaturen. De temperatuur waarop een warmtenet wordt ontworpen is mede afhankelijk van de bron, de benodigde temperatuur en de capaciteit van het net. Een warmtenet kan warmte leveren aan een wijk, buurt of stad(sdeel), maar ook aan een individueel blok woningen (appartementencomplex of flat) of aan bijvoorbeeld kassen. Met dat laatste hebben we in Nederland al veel ervaring, bijvoorbeeld in het Westland. Aardwarmte kan zowel lage, midden als hoge temperatuur warmte leveren, afhankelijk van de diepte waarop de warmte gewonnen wordt.

Nieuws

De afgelopen twee maanden waren veel mensen enkele weken met verlof. Daarom hieronder de belangrijkste berichten in herhaling, mét link. > Lees meer
Energie + Water Plannen
Hele wijken, buurten en dorpen moeten de komende jaren worden voorzien van nieuwe stroomkabels en transformatorhuisjes. De handreiking 'Ruimtelijke inpassing > Lees meer
De Raad van State heeft alle bezwaren tegen de warmtetransportleiding Warmtelinq ongegrond verklaard. De leiding van 23 kilometer, die zal > Lees meer
Energie + Water
De Wet Collectieve Warmtevoorziening (WCW) heeft veel inzet gevraagd en blijft ook het komende jaar onder onze aandacht. Het is > Lees meer
Energie + Water
Warmtebedrijven willen hun investeringen in warmtenetten stopzetten. Ze zijn het oneens met het besluit van minister Jetten dat de infrastructuur > Lees meer
Het Lab ondergrondse infra is van start gegaan! KOBO-HO, de Bouwcampus en het GPKL ondertekenden de start van dit lab > Lees meer
Energie + Water
De Rijksoverheid lost maar traag de knelpunten op die er zijn als woningen van het aardgas worden gehaald. Het kost > Lees meer
Energie + Water
Eén zin kwam de afgelopen weken telkens terug als het ging om de nieuwe warmtewet en het al dan niet > Lees meer
Energie + Water
De nieuwe warmtewet loopt wederom vertraging op. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in mei 2023 naar de Tweede Kamer gestuurd > Lees meer
Energie + Water
“Minister Jetten heeft de knoop doorgehakt: het eigendom van de warmte-infrastructuur gaat van privaat naar publiek”, zegt Gelders gedeputeerde Jan > Lees meer

Factsheets

Proeftuinen slimme netten

pdf

Faq

Objectieve informatie over de Elektriciteitswet, de Gaswet en de Warmtewet, is te vinden op de website van de ACM. Verder Lezen
In nieuwe wijken waar een warmtenet is aangelegd, is in principe geen gasnetwerk aanwezig. Als een bewoner toch wil kunnen beschikken Verder Lezen