Warmtenetten

Een warmtenet is een stelsel van buizen, ongeveer een meter onder de grond. Het gaat om twee buizen, één buis voert het warme water aan, en de andere voert het terug nadat de woning verwarmd is. De aanleg van een warmtenet legt een enorme claim op het ruimte gebruik in de ondergrond.

Het water in de aanvoerbuizen wordt verwarmd door een lokale warmtebron. Dat kunnen verschillende bronnen zijn, zowel fossiel als duurzaam, bijvoorbeeld een biomassacentrale, restwarmte uit industriële bronnen of datacenters, warmte uit (oppervlakte-) water of warmte uit afvalverbranding. Ook aardwarmte is een mogelijke duurzame warmtebron voor een warmtenet. Of dit ook voor uw gemeente een optie is, is afhankelijk van de lokale omstandigheden. Er bestaan warmtenetten met verschillende temperaturen, voor hoge, midden of lage temperaturen. De temperatuur waarop een warmtenet wordt ontworpen is mede afhankelijk van de bron, de benodigde temperatuur en de capaciteit van het net. Een warmtenet kan warmte leveren aan een wijk, buurt of stad(sdeel), maar ook aan een individueel blok woningen (appartementencomplex of flat) of aan bijvoorbeeld kassen. Met dat laatste hebben we in Nederland al veel ervaring, bijvoorbeeld in het Westland. Aardwarmte kan zowel lage, midden als hoge temperatuur warmte leveren, afhankelijk van de diepte waarop de warmte gewonnen wordt.

Nieuws

Energie + Water
De nieuwe warmtewet loopt wederom vertraging op. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in mei 2023 naar de Tweede Kamer gestuurd > Lees meer
Energie + Water
“Minister Jetten heeft de knoop doorgehakt: het eigendom van de warmte-infrastructuur gaat van privaat naar publiek”, zegt Gelders gedeputeerde Jan > Lees meer
Energie + Water
Kunnen woningen en bedrijven in de regio Amstelland in de toekomst met aardwarmte verwarmd worden? Om die vraag te beantwoorden > Lees meer
Energie + Water Plannen
In lang niet alle gemeenten is de verplichte transitievisie warmte, de weg naar aardgasvrije woningen, vastgesteld door de gemeenteraad. Ondanks > Lees meer
Energie + Water
Provincie Gelderland en verschillende gemeenten willen een regionaal warmteinfrastructuurbedrijf oprichten om de regie over de warmtenetten in handen te houden. > Lees meer
Energie + Water
De warmteleiding van de Rotterdamse haven naar Den Haag moet in 2025 klaar zijn. Met een definitief investeringsbesluit van het > Lees meer
Energie + Water
De gemeente Rotterdam riskeert een miljoenenverlies nu het stadsbestuur een streep zet door de redding van Warmtebedrijf Rotterdam. De gemeente > Lees meer
Energie + Water
Ongeveer één op de vijf gemeenten in Nederland heeft op dit moment al een afgeronde en door de gemeenteraad vastgestelde > Lees meer
Energie + Water Geen categorie
Alle gemeenten hebben eind 2021 een transitievisie warmte vastgesteld. Het artikel hieronder gaat over Utrecht, maar beschrijft meteen het proces > Lees meer
Energie + Water
De ACM-notitie ‘Marktmodellen warmte en rol netwerkbedrijven’ van 24 juni is zeer duidelijk: bij de selectie van bedrijven voor warmtenetten moeten gemeenten > Lees meer

Factsheets

Proeftuinen slimme netten

pdf

Faq

Objectieve informatie over de Elektriciteitswet, de Gaswet en de Warmtewet, is te vinden op de website van de ACM. Verder Lezen
In nieuwe wijken waar een warmtenet is aangelegd, is in principe geen gasnetwerk aanwezig. Als een bewoner toch wil kunnen beschikken Verder Lezen