GPKL: leidend in de ondergrond

Eerstvolgende bijeenkomsten GPKL: 

  • Save the date; 17 april, Flexival. Het bestuur gaat in gesprek over de toekomst van de vereniging. Noteer deze datum in uw agenda!

  • Platformvergaderingen 202010.00 uur tot 12.00 uur17 april, 11 juni, 17 september en 10 december.
    Let op! 23 april is verplaatst naar 17 april, gecombineerd met het Flexival.

     

Het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) is hét kennisnetwerk rond ondergrondse kabels en leidingen, voor en door gemeenten.

Om ontwikkelingen rond de ondergrondse leidingeninfrastructuur op professionele wijze het hoofd te bieden, is in 2006 het GPKL opgericht. Door gezamenlijk op te trekken (onder andere in het landelijk opererende platform) vergroten gemeenten hun inbreng in overleg over afstemming en voorbereiding van wetgeving rond kabels en leidingen.
Er zijn zo'n 100 gemeenten aangesloten, samen goed voor bijna 8 miljoen inwoners.
 
 
 
GPKL folder cover
 
 

Doelen

 
GPKL heeft twee hoofddoelen:
  1. de behartiging van gemeentelijke belangen rond de ondergrondse infrastructuur van kabels en leidingen;
  2. het verzamelen van kennis, ervaring en informatie, en het bevorderen van de uitwisseling daarvan tussen de leden en partijen daarbuiten.
 

Wat doet het GPKL?

 
  • Belangenbehartiging
GPKL onderhoudt goede contacten met alle betrokken partijen. Bij nieuwe regelgeving en actuele beleidsontwikkelingen rond kabels en leidingen is GPKL de belangrijkste inhoudelijke gemeentelijke gesprekspartner voor onder andere:
-  de ministeries van EZK en I&W, resp. J&V en BZK
-  Kadaster/ KLIC
-  koepels en brancheverenigingen zoals Netbeheer Nederland, Vewin en Bouwend Nederland
-  de telecomsector (Groep Graafrechten, NLconnect, KPN)
 
Waar nodig, onderneemt GPKL ook acties richting politiek en (openbaar) bestuur, zoals dit - met succes! - het geval was bij de voorbereiding van de WION.
Uiteraard werken wij samen met de VNG en Stichting RIONED. Ook zijn wij deelnemer aan het kabels- en leidingenplatform van het Centrum Ondergronds Bouwen en participeren we in het Kabel- en Leidingoverleg (KLO).
 
  • Kennis, ervaring en informatie verzamelen en delen
GPKL zit regelmatig aan tafel met landelijke koepels en ministeries. De kennis en ervaring die we opdoen, delen we met onze leden. Zo verzamelen we o.a. landelijk nieuws en informatie gerelateerd aan kabels en leidingen. Elke week ontvangen de leden via een email-notificatie de laatste berichten over de onderwerpen van hun keuze. Op de website kunnen leden alle dossiers raadplegen met voor gemeenten de meest relevante informatie.
 
GPKL brengt leden ook met elkaar in contact en biedt de mogelijkheid onderling informatie uit te wisselen. Daarbij werken wij volgens het principe ‘halen én brengen’. Leden stellen niet alleen vragen, maar geven ook antwoord op vragen van andere leden. Bijvoorbeeld via de besloten (dus veilige) fora op de website, waar alleen leden toegang hebben. Ook stimuleert GPKL regionale netwerken en platforms, waar (potentiële) leden elkaar ‘live’ ontmoeten.
 
 

Werkterrein (dossiers)

 
GPKL houdt zich bezig met alle zaken en ontwikkelingen rond leidingeninfrastructuur in de openbare ondergrondse ruimte die een gemeentelijk belang hebben. De volgende onderwerpen (‘dossiers’) vragen aandacht:
 
De WION, gericht op de registratie van kabels en leidingen, en het voorkomen van graafschade. Met netbeheerders en andere partijen uit de graafsector wil GPKL een betere ‘graafcultuur’ bevorderen. Door de verantwoordelijkheden helder af te spreken en werkzaamheden beter op elkaar af te stemmen, moet en kan graafschade beperkt worden.
Inmiddels is ook de Europese kaderrichtlijn INSPIRE van kracht geworden. Deze richtlijn heeft als doel de vindbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van gegevens te bevorderen die gerelateerd zijn aan milieubeleid, waaronder van nuts- en overheidsdiensten.
De onderlinge afstemming van KLIC en INSPIRE wordt momenteel geëntameerd; ook daar is GPKL actief bij betrokken.
 
Aanleg van telecomkabels en gevolgen van herzieningen van de Telecommunicatiewet. GPKL zorgt voor afstemming met de telecomsector en heeft samen met de VNG de laatste modelverordening Telecommunicatie opgesteld.
De aanleg van glasvezel en innovatieve ontwikkelingen daarin, vraagt specifieke aandacht.
 
De integrale Modelverordening werkzaamheden kabels en leidingen heeft het GPKL samen met de VNG ontwikkeld. 
In het kielzog hiervan, zijn diverse Good Practices ontwikkeld, in goede afstemming met koepels van netbeheerders. Gemeenten kunnen deze daarom in vol vertrouwen opnemen in hun eigen Handboek k&l.

Het spanningsveld van private versus publieke regelingen voor nutskabels- en leidingen heeft de permanente aandacht van het GPKL. Omdat dit aandachtsveld niet uniform is geregeld, heeft dit ongewenste gevolgen, waar GPKL verandering in wil bereiken.
 
Het GPKL is actief betrokken bij beleid en regelgeving rond buisleidingen (externe veiligheid, gevolgen voor ruimtelijke zonering).
 
In breder verband: het bevorderen van een sterkere regierol van gemeenten bij afstemming van plannen van gemeenten en netbeheerders, ter voorkoming van onnodige maatschappelijke kosten en hinder.  Als eigenaar van de grond kan de gemeente haar coördinatie- en regierol hierin verbeteren.
 
De Structuurvisie  Ondergrond (STRONG) behoort weliswaar niet tot het formele aandachtsveld van het GPKL, maar is indirect wel relevant voor leden van GPKL en wordt daarom met aandacht gevolgd.

De a.s. Omgevingswet kan mogelijk aangrijpingspunten bieden om ook het beheer van de openbare ondergrondse ruimte goed te regelen. Wij verkennen dit samen met o.a. de VNG en Ministerie BZK.

Verwante aandachtsgebieden
 
Het GPKL houdt zich NIET bezig met explosieven in de bodem (het tot ontploffing brengen van munitie valt overigens wel onder de WION-plicht); daarvoor kunt u terecht bij het Instsituut Fysieke veiligheid (IFV) en de Vereniging voor explosievenopsporing (VEO).
 
De bovengrondse en ondergrondse openbare ruimte kunnen niet zonder elkaar. Heeft u tevens betrokkenheid op het bovengrondse gebeuren - de fysieke leefomgeving? Dan is ook Vereniging Stadswerk een nuttig platform voor u!
 

Organisatie en werkwijze

GPKL is een vereniging met leden, zijnde gemeenten uit heel Nederland, aangevuld met enkele bijzondere leden zoals de VNG en Stichting RIONED en structurele gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Regelmatig vinden landelijke platformvergaderingen plaats, waarvan uitgebreide notulen worden gemaakt. Zo blijven ook niet-aanwezige leden goed op de hoogte van de discussies en informatie-uitwisseling tijdens deze vergaderingen.

De leden benoemen het bestuur. De belangrijkste inhoudelijke onderwerpen waarmee GPKL zich bezighoudt, worden door het bestuur als dossier benoemd. Elk dossier heeft een of meer dossierhouders, waaronder in principe één bestuurslid.

De leden zijn "huishoudelijke werkafspraken" overeengekomen en hebben in een gedragscode vastgelegd hoe zij omgaan met verstrekte informatie en richting externe partijen.
 
Meer informatie over de organisatie GPKL is te vinden op de pagina Vereniging GPKL.