Laatste ontwikkelingen


Klik om webinars over de ondergrond te volgen.

Leidend in de ondergrond

Het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) is hét kennisnetwerk rond ondergrondse kabels en leidingen, voor en door gemeenten.

Om ontwikkelingen rond de ondergrondse leidingeninfrastructuur op professionele wijze het hoofd te bieden, is in 2006 het GPKL opgericht. Door gezamenlijk op te trekken (onder andere in het landelijk opererende platform) vergroten gemeenten hun inbreng in overleg over afstemming en voorbereiding van wetgeving rond kabels en leidingen.

Er zijn zo'n 100 gemeenten aangesloten, samen goed voor bijna 50% van aantal inwoners van Nederland.
 
 
 
GPKL folder cover
 
 

Doelen

 
GPKL heeft twee hoofddoelen:
  1. De behartiging van gemeentelijke belangen rond de ondergrondse infrastructuur van kabels en leidingen;
  2. ​Het verzamelen van kennis, ervaring en informatie, en het bevorderen van de uitwisseling daarvan tussen de leden en partijen daarbuiten.

Wat doet het GPKL?


Belangenbehartiging
GPKL onderhoudt goede contacten met alle betrokken partijen. Bij nieuwe regelgeving en actuele beleidsontwikkelingen rond kabels en leidingen is GPKL de belangrijkste inhoudelijke gemeentelijke gesprekspartner voor onder andere:
  • De ministeries van EZK, I&W en BZK;
  • Koepels en brancheverenigingen zoals Netbeheer Nederland, Vewin, Telecomsector en Bouwend Nederland;
  • Kennisinstituten zoals COB, CROW.
Kennis, ervaring en informatie verzamelen en delen
De kennis en ervaring die we opdoen, delen we met onze leden. Zo verzamelen we o.a. landelijk nieuws en informatie gerelateerd aan kabels en leidingen. Op de website kunnen leden alle dossiers raadplegen met voor gemeenten de meest relevante informatie.
 

Werkterrein (dossiers)

 
GPKL houdt zich bezig met alle zaken en ontwikkelingen rond de ondergrondse infrastructuur die een gemeentelijk belang hebben. De volgende onderwerpen (dossiers) vragen op dit moment grote aandacht:
  • Het Model beleidsverordening kabels en leidingen 2.0 ontwikkelt GPKL samen met de belangrijkste netbeheerders;
  • Het GPKL is actief betrokken bij beleid en regelgeving rond buisleidingen (externe veiligheid, gevolgen voor ruimtelijke zonering)
  • Het bevorderen van een sterkere regierol van gemeenten door het initiëren van de herijking NEN7171-1 waardoor gemeenten ook de handvatten krijgen bij de (her)ordening van de ondergrond;
  • Samen met alle stakeholders in de openbare ruimte een programma (Kennisarena) opstellen om de maatschappelijk opgaven, zoals energietransitie, klimaatadaptatie, 5G ect. uit te kunnen voeren tegen maatschappelijk laagste kosten en zo min mogelijk hinder.
  • Het GPKL zit in het bestuurlijkoverleg als vervolg op de consultaite Telecomcode; het beschikbaar stellen van de gemeentelijk gebouwen en infrastructuur voor opstelplaatsen van 5G smart-cells.

Organisatie en werkwijze

GPKL is een vereniging met leden van gemeeenten, aangevuld met enkele bijzondere leden zoals de VNG en Stichting RIONED.