Zorgplicht voor ondergrondse ordening kabels en leidingen – bij wie ligt die?

Ligt de zorgplicht voor de ondergrondse ordening van kabels en leidingen bij gemeenten? Of is dit de verantwoordelijkheid van de netbeheerders waarbij gemeenten slechts voorwaarden kunnen stellen over de omstandigheden tijdens de aanleg (openbare orde en veiligheid, werktijden, toegankelijkheid, verkeersveiligheid, etc.)?

De WIBON is hier duidelijk in. Artikel 3 geeft het volgende aan:

  1. De aanleg, de instandhouding en de opruiming van netten door een beheerder geschiedt op zodanige wijze dat het beheer van andere netten niet in gevaar wordt gebracht of zonder noodzaak wordt bemoeilijkt;
  2. De beheerder die in strijd handelt met het eerste lid, neemt op eigen kostenmaatregelen ten aanzien van het betreffende onderdeel van zijn net, waaronder eventueel het verplaatsen daarvan, om aan de strijdigheid onverwijld een einde te maken.

In de praktijk is het bij complexe situaties veelal verstandig om mee te denken over maatwerkoplossingen. Daarbij is het wel zaak om helder te houden of een gemeentelijke reactie een advies betreft, een toestemming of een voorschrift.