Hinder door ondiepere aanleg: wie is dan aansprakelijk voor meerkosten waarmee andere netbeheerders dan kunnen worden opgezadeld?

De WIBON is hier duidelijk over. Artikel 3 geeft het volgende aan:

  1. De aanleg, de instandhouding en de opruiming van netten door een beheerder geschiedt op zodanige wijze dat het beheer van andere netten niet in gevaar wordt gebracht of zonder noodzaak wordt bemoeilijkt;
  2. De beheerder die in strijd handelt met het eerste lid, neemt op eigen kosten maatregelen ten aanzien van het betreffende onderdeel van zijn net, waaronder zonodig het verplaatsen daarvan, om aan de strijdigheid onverwijld een einde te maken.

Overigens dient bij de discussie over ondiepe aanleg een onderscheid te worden gemaakt tussen ‘toestaan’ en ‘voorschrijven’:

  • Bij toestaan (toestemming) ligt de verantwoordelijkheid bij de aanvrager/netbeheerder die een verzoek heeft om ondiep aan te leggen. Die had zelf met de kennis die hij bezit (of in lijn van de zorgplicht had kunnen verkrijgen), moeten nagaan of met ondiepe aanleg geen strijdigheid met art. 3 WIBON kan ontstaan.

Bij voorschrijven (aanwijzing) neemt de gemeente die verantwoordelijkheid echter over, omdat zij bepaalt waar men MOET gaan liggen.