Voortgang WIBON en GIGA

Wibon

Minister Adriaansens (EZK) stuurde eind oktober een brief aan de Kamer over de evaluatie van de Wet informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse netten en netwerken (Wibon). De Wibon ziet op graafschadepreventie aan ondergrondse infrastructuur, zoals kabels en leidingen voor elektriciteit en telecom. In de brief wordt ingegaan op de belangrijkste bevindingen uit de evaluatie en op de aanpak van de belangrijkste knelpunten die uit de evaluatie naar voren komen.  GPKL overlegt in KLO-verband hierover met het ministerie van EZK.

Gigabitinfrastructuur

Tijdens die onderhandelingen heeft Nederland, in lijn met het BNC fiche, zich ingezet voor een proportioneel wetgevend instrument waarbij de lasten in verhouding staan tot het doel. De onderhandelingen hebben geleid tot een voorlopig standpunt  van de Raad. In dit gezamenlijk standpunt van de lidstaten zijn de voor Nederland belangrijkste aspecten van het voorstel zijn gerealiseerd.

Zo zijn in het gezamenlijke standpunt de nieuwe maatregelen rond het aanleveren van informatie en digitaliseren van informatiesystemen aangepast. De registraties en procedures van de bestaande informatie uitwisselingssystemen, zoals KLIC, in Nederland blijven grotendeels gehandhaafd. Daarnaast zijn de door Europese Commissie voorgestelde maatregelen omtrent automatische vergunningsverlening en Europese uitvoeringshandelingen geschrapt in het voorlopig Raadsstandpunt. Met deze verwijderingen blijft het voorstel proportioneel en wordt een toename van administratieve lasten vermeden.

Bron: Overalsnelinternet, 20 december 2023