Motie ‘gevolgen energietransitie voor de ondergrond’

Bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG is de motie ‘Nu als één overheid aan de slag met ruimtelijke inpassing energietransitie in de ondergrond’ met een overgrote meerderheid aangenomen.

Uit de motie (samenvattend ): “De energietransitie leidt tot veranderingen in vraag, aanbod, transport en opslag van duurzame energie. De motie gaat in op de energie-infrastructuur die voor de transitie nodig is en de ruimte die dit vraag in de ondergrond. Deze ruimte is niet zomaar en meteen beschikbaar of gereserveerd. Ook kan de ruimte in de ondergrond dermate schaars zijn, dat er echt maatwerk aan te pas moet komen. Ook de opgave voor woningbouw ligt nu bij gemeenten, net als klimaatadaptatie: het omgaan met waterberging en extreem weer.

De ruimtelijke puzzel ligt bij gemeenten en neemt bovendien in omvang toe als daarin ook belangen spelen van de rijksoverheid en van grote industriële clusters. Het bestuur van de VNG wordt opgeroepen om met medeoverheden het ruimtelijke inpassingsvraagstuk voor de ondergrond op te pakken en de samenwerking tussen gemeenten uit de industrie-clusters te organiseren.

Hoewel de motie is ontstaan vanuit de gemeenten die in of nabij een industrieel cluster liggen, is de strekking in de verdere motie voor alle gemeenten van toepassing. Ook de regierol van gemeenten is alleen sterk als de samenwerking tussen medeoverheden en waar van toepassing industrieclusters verbeterd wordt.

De motie lezen kan hier.