Kamerbrief bij beleidskader buisleidingen als transportsysteem

Minister Harbers (IenW) stuurde de Tweede Kamer het rapport ‘Verkenning behoefte buisleidingen vervoer gevaarlijke stoffen in Nederland‘. Hij informeerde de Kamer daarbij over het ontwikkelen van een systeem voor buisleidingen als onderdeel van een duurzaam en veilig transportsysteem voor goederenvervoer.

  • In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
  • Het rapport bevat een verkenning naar de kansen en mogelijkheden voor vervoer van gevaarlijke stoffen per buisleiding. Het onderzoek vond plaats onder vertegenwoordigers van de 12 provincies, de 5 industrieclusters en 8 koepelorganisaties van industriesectore

Bron: Rijksoverheid, 12 februari 2024