Concept model Nadeelcompensatieregeling 2021

Eind 2017 publiceerde het GPKL, samen met de VNG, een model Nadeelcompensatieregeling voor gemeenten. Ondanks het feit dat de hierna te noemen netbeheerders hun privaatrechtelijke verlegregelingen prefereren boven publiekrechtelijke nadeelcompensatieregelingen verenigde, Stedin, Liander, PWN, Oasen, Dunea, Gasunie, NUON en Eneco zich in de Werkgroep Kabels en Leidingen en zijn zij het gesprek aangegaan met het GPKL, om te komen tot een in hun ogen evenwichtiger versie van de Nadeelcompensatieregeling, die meer recht doet aan alle betrokken belangen.

Het doel was om met commitment tot een resultaat te komen zodanig dat er een breder gedragen product gepresenteerd zou kunnen worden, voor situaties waarin vorenbedoelde privaatrechtelijke verlegregelingen niet (meer) van toepassing zijn. Kortom een Nadeelcompensatieregeling 2.0 gezien in de context.

Bijna 4 jaar intensief overleg heeft geleid tot de nu voorliggende concept Model Nadeelcompensatieregeling die we voorleggen aan de leden en de VNG. Een reactie is mogelijk tot eind februari 2022.