Wanneer is er sprake van een calamiteit?

Het toetskader voor calamiteiten is begin 2019 aangepast. Hierdoor is het mogelijk om voor een telecommunicatie verstoring een calamiteitenmelding te doen.

Het RDI beleid (Rijksdienst Digitale Infrastructuur) is vastgelegd in het volgende document.

Vervolgvraag

De vraag of een situatie onder een calamiteit valt is niet eenduidig te beantwoorden omdat dit een open norm betreft. De situatie die aanleiding gaf tot het doen van een calamiteitenmelding wordt achteraf door het agentschap getoetst.

Van de melder van een calamiteitenmelding wordt verwacht dat hij of zij, zijn of haar gezond verstand gebruikt en daarmee achteraf zijn of haar motivering kan beargumenteren. Bij die toetsing zullen zaken als redundantie van de betreffende telefoonlijn, belangrijkheid van de telefoonlijn, risico`s op grote schade voor mens en milieu etc. een grote rol spelen.

Eén enkele telefoonlijn kan zeer belangrijk zijn, afhankelijk waar deze lijn naartoe loopt, maar één telefoonlijn kan ook onbelangrijk zijn als de betreffende abonnee bijvoorbeeld over alternatieven zoals GSM of satelliettelefoon beschikt. Hetzelfde geldt voor meerdere verbindingen die worden onderbroken. Waarbij wel moet worden opgemerkt dat; Hoe meer verbindingen het betreft, de kans op schade toeneemt.

De hoofdvraag zal moeten zijn: Is er sprake van ernstige belemmering of storing van de communicatie.? Het vermoeden is dat de wetgever bewust het woord communicatie heeft genoemd, omdat dit een ruimer begrip is dan het woord telefoonlijn.