Telecomkabels versus andere nutsleidingen (art. 5.9): welke rol heeft de gemeente hierbij als grondeigenaar en openbaar lichaam (naast de rol als beheerder van riolering, openbare verlichting etc.)?

De gemeente kan hierbij een rol spelen door middel van het afgeven van instemmingsbesluiten.

In dit verband is te wijzen is op artikel 5.9 Telecommunicatiewet, waarin kort gezegd is bepaald dat het telecombedrijf bij de aanleg van kabels zo min mogelijk hinder veroorzaakt aan aanwezige andere nutsleidingen in de grond. Ook mag de aanleg, aanwezigheid en het opruimen van kabels de instandhouding van andere nutsvoorzieningen in de grond niet in gevaar brengen of zonder noodzaak bemoeilijken.