Instemmingsbesluit: is publicatie verplicht?

Zie artikel 3:10 lid 1 Algemene wet bestuursrecht. Het wordt aan de gemeente overgelaten of de aanvraag wordt gepubliceerd.  Volgens art. 3:41 Awb behoeft de instemming of vergunning niet te worden gepubliceerd.