Do’s & dont’s bij aanleg glasvezel buitengebied

 • Breng voor bermen geen degeneratiekosten in rekening (degeneratie heeft alleen betrekking op de verhardingen);
 • De gemeente kan ervoor kiezen om de aanvrager het herstel van de berm zelf uit te laten voeren;
 • Voor locaties waar grasbetontegels liggen: voer een voor- en naschouw uit; spreek de aanvrager aan op de kwaliteit van het herstel (grasbeton worden ook wel opgenomen als klinkers, in geval met nazakken en de overrijdbaarheid van deze tegels);
 • Voer ook een voor- en naschouw uit op evt. al aanwezige schade aan naastliggend asfalt;
 • Kruisingen onder asfalt, zijwegen en inritten en eventuele aanwezige bomen door: laat daar boringen/persingen uitvoeren;
 • Houd goed toezicht op de uitvoering (kostendekking door toezicht op nacalculatie);
 • Eis een jaar garantie op de sleuf, vanwege nazakking enz.  Als blijkt dat binnen het afgesproken tijdspad toch schade optreedt, komen de herstelkosten voor rekening van het telecombedrijf
 • Leg afspraken vast in het instemmingsbesluit.

Het kan wenselijk zijn om deze activiteiten als project te benaderen waardoor je apart projectafspraken kan maken (aanvullend op instemming en/of AVOI-voorwaarden). Verwijs dan naar deze afspraken in de instemming.

Om de kosten van initiatieven van coöperaties e.d. zo laag mogelijk te houden, is het verstandig om uitvoerders te wijzen op:

 • Consequenties van nevenschade (daar zit niemand op te wachten);
 • Als er boringen/persingen nodig zijn, kunnen die wellicht zoveel mogelijk gelijktijdig worden uitgevoerd;
 • Als de toezichthouder regelmatig gaat kijken, tips en begeleiding kan geven, kan ongewenste schade zoveel mogelijk worden voorkomen. 

Kortom: zorg voor een goed samenspel in voorbereiding en begeleiding in het werk.
Borg de gemaakte afspraken goed en duidelijk in een plan van aanpak.