Aanleg glasvezel: dient naast instemmingsbesluit ook een omgevingsvergunning te worden aangevraagd?

Voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk is in principe geen Omgevingsvergunning noodzakelijk. Er zijn uitzonderingen voor werkzaamheden die:

  • In een waterstaatswerk of beschermingszone vallen;
  • In, aan, op of bij een provinciaal of gemeentelijk monument worden uitgevoerd;
  • Waar op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, het exploitatieplan of het voorbereidingsbesluit een Omgevingsvergunning nodig is;
  • Strijdig zijn met de ruimtelijke ordening.

Grondslag: in het “Besluit omgevingsrecht” wordt in artikel 2, lid 18, sub d de ondergrondse infrastructuur vrijgesteld van een Omgevingsvergunning.