Update warmte: consultatie afgerond en Lokale warmtetransitie krijgt nationaal programma

Begin 2023 start een nationaal programma ter ondersteuning van de lokale warmtetransitie, de afkorting is NPLW. De programmadirecteur van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie is al gestart, Maureen van Eijk. De huidige programma’s Programma Aardgasvrije Wijken en Expertisecentrum Warmte gaan op in het NPLW.

Ook enkele andere termen veranderen. De transitievisies warmte heten op veel plekken al warmteprogramma’s, al in lijn met de terminologie van de uitgestelde nieuwe Omgevingswet.

Daarnaast is de consultatieronde ‘Besluit Gemeentelijke instrumenten warmtetransitie‘ (BGIW) gesloten in september. GPKL heeft hierin aangedrongen op direct contact tussen programmamanagers energietransitie en kabel- en leidingcoördinatoren voor een goede reactie vanuit gemeenten over regie. Diverse gemeenten hebben individueel gereageerd en daarnaast is via VNG ‘oploopjes’ een zowel strategische als praktische reactie samengesteld. De reactie vanuit de VNG is hier na te lezen.

De Wet gaat opnieuw naar de Tweede Kamer, naar verwachting begin 2023. De wet kan nog in 2023 in werking treden. zeker gezien zowel Netbeheer NL als de meeste gemeenten en VNG over de belangrijkste punten positief zijn. Uiteraard zijn er ook kritische punten. Deze gaan m.n. over bepaalde taken als borging en monitoring, waar voor gemeenten geen goede instrumenten of ondersteuning voor zijn uitgewerkt. Ook de tijdsdruk is in het voorstel onduidelijk, maar lijkt zwaar. De instrumenten betekenen dat op bepaalde punten een intensievere samenwerking tussen gemeenten en de elektriciteits- en gasnetbeheerders gaat ontstaan in programmeren en assetmanagement.

Tot slot: hieronder is te zien dat de ministeries BZK en EZK gezamenlijk de verantwoordelijkheid blijven dragen over warmte vs gebouwde omgeving.

Afbeelding: Organisatie en sturing voor gebouwde omgeving inclusief het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie. Oranje = EZK, Groen = BZK (Bron: Rijksoverheid.nl, 2022).