Staalkaart voor gemeenten: Drinkwater in het Omgevingsplan

Vewin heeft de staalkaart Drinkwater in het Omgevingsplan gepubliceerd. Deze staalkaart is een hulpmiddel voor gemeenten om drinkwaterbelangen te kunnen borgen in het omgevingsplan. In de staalkaart staan regels die gemeenten in hun omgevingsplan kunnen opnemen en geeft naar onze lezing een handig overzicht bij basisvragen en kwesties rond drinkwater. Echter, let wel op bij het gebruik van de staalkaart op het gebied van het Omgevingsplan. Hiervoor staan nog enkele onzorgvuldigheden in o.a. de bijlage.

Wettelijke zorgplicht veiligstellen openbare drinkwatervoorziening

Op basis van de Drinkwaterwet, Kaderrichtlijn Water (KRW) en Omgevingswet zijn overheden samen met drinkwaterbedrijven verantwoordelijk voor de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening. Om ook in de toekomst te kunnen blijven zorgen voor de beschikbaarheid van goed drinkwater voor huishoudens en bedrijven, is bescherming van de drinkwaterinfrastructuur en de bronnen essentieel. Ook moeten drinkwaterbedrijven in staat worden gesteld tijdig hun productiecapaciteit uit te breiden om te voorzien in de vraag naar drinkwater. Alle overheden hebben een wettelijke verplichting om de openbare drinkwatervoorziening te waarborgen. Ook gemeenten moeten invulling geven aan de zorgplicht en het drinkwaterbelang dus goed meenemen bij de uitvoering van hun taken.

Drinkwatervoorziening onder druk

Drinkwaterbedrijven hebben aangegeven dat ze zonder extra maatregelen niet kunnen garanderen dat voor iedereen goed drinkwater beschikbaar blijft. Nu al zijn er serieuze knelpunten op het vlak van leveringszekerheid van drinkwater. Er moet meer werk worden gemaakt van het tijdig aanwijzen, beschikbaar maken en beschermen van drinkwaterbronnen. Om de drinkwatervoorziening veilig te stellen en te zorgen voor voldoende en goed water voor het maken van drinkwater, is ook actie nodig van gemeenten. Het is daarom belangrijk dat zij in hun omgevingsplannen rekening houden met:

  • het behouden en creëren van voldoende ruimte voor de drinkwaterinfrastructuur;
  • het beschermen van de drinkwaterinfrastructuur tegen activiteiten die een bedreiging kunnen vormen;
  • het beschermen van de bestaande en toekomstige drinkwaterbronnen.

Elk drinkwaterbedrijf heeft een of meerdere omgevingsmanagers in dienst die graag vroegtijdig met de gemeente meedenken.

Lees de staalkaart Drinkwater in het Omgevingsplan .

Bron: Vewin, 27 september 2023