Routekaart energieopslag 2023

Het ministerie van EZK publiceerde afgelopen week de Routekaart Energieopslag 2023. De aanleiding is dat de energieproductie in een duurzaam energiesysteem voor het grootste deel uit variabele bronnen als wind en zon komt. De potentiële verschillen tussen vraag en aanbod zijn daardoor groter dan in het vroegere energiesysteem dat vooral bestond uit regelbare elektriciteitscentrales op basis van kolen en gas en verwarming met aardgas. Om de potentiële verschillen tussen vraag en aanbod op te vangen is energieopslag één van de oplossingen.

In paragraaf 7.6.2. geeft de routekaart aanbevelingen voor gemeenten. Gemeenten hebben in voor de realisatie van energieopslag een belangrijke rol bij de planvorming en vergunningverlening. De volgende zijn genoemd:

  • Agendeer binnen je gemeentelijke organisatie het belang van batterijen als randvoorwaarde voor regionale plannen;
  • Denk aan extra ruimtebeslag voor batterijen net als voor transformatorstations of kabels. Het verband tussen die twee wordt niet altijd gelegd;
  • Het vrijhouden van geschikte plekken scheelt in doorlooptijd en voorkomt weerstand. Houd al bij het maken van ruimtelijke plannen rekening met de hiervoor benodigde ruimte. (red.: Dit is overigens hartstikke lastig, want er zijn allerlei soorten batterijen die verschillende randvoorwaarden nodig hebben. Bovendien is niet duidelijk of de markt zo verandert dat batterijen op afneem-locaties (buurten; bedrijventerreinen) of juist productie-locaties (zonne- en windparken; industriële locaties) relevant zullen zijn, dit hangt ook af van marktmechanismen);
  • Zorg dat er bij het verwerken van aanvragen voor vergunningen voor batterijen een beleidsmedewerker betrokken is die bekend is met de netsituatie. Regelmatig overleg met de regionale netbeheerder zorgt voor actuele kennis hiervan.

Het GPKL voorzag al dat naast alle huidige claims op de openbare ruimte, er meer claims bij zullen komen. De Routekaart neemt hier een voorschot op. Tegelijk is het opvallend dat EZK nu nog leunt op 1 belangenorganisatie voor opslag bij het maken van dit beleid. We zouden graag zien dat in de uitwerking van het plan een gevarieerdere groep stakeholders uit wetenschap en markt aan bod komt.