Rectificatie flyers Netbeheer Nederland over grondverwerving

Om uitdagingen van het stroomnet aan te pakken, moeten er vele trafohuisjes bijkomen. Vanuit Netbeheer Nederland (NBNL) zijn flyers ten behoeve van grondverwerving voor elektriciteitsstations in omloop. De folders wekken de suggestie dat twee ministeries, het VNG en het IPO het eens zijn met de inhoud van deze flyers doordat deze logo’s onderaan zijn gedrukt. Dit is niet het geval en de logo’s zijn onterecht gebruikt in deze folder. Op verzoek van VNG past Netbeheer Nederland -de lobbyorganisatie van de elektriciteitsnetbeheerders- de flyers per direct aan. Ook heeft Netbeheer NL aangegeven dat de flyers per direct niet meer verspreid worden.


Helaas zijn de flyers ondertussen wel al een half jaar door regionale netbeheerders in de praktijk gebruikt en meegenomen in gesprekken met verschillende gemeenten. Om die reden -en omdat er nog geen publieke rectificatie door Netbeheer Nederland heeft plaatsgevonden- geven we op deze manier dan ook actief het signaal af dat de uitgangspunten uit deze flyers niet die van de VNG zijn.

Flyer

Gemeenten hebben een belangrijke rol in de realisatie van energie-infrastructuur. Gemeenten kunnen gronden in eigen bezit hebben, verschillende instrumenten in de gereedschapskoffer benutten en ook scherpe keuzes maken om de energietransitie te versnellen. Gemeenten maken een integrale afweging rekening houdend met diverse belangen en opgaven. Voor een introductie tot het ruimtelijk proces met energie-infrastructuur, inclusief praktische handvatten, verwijst VNG naar de VNG-handreiking ‘Ruimtelijke inpassing van energie-infra’. 

Cruciaal is een goede samenwerking tussen gemeenten en de (regionale) netbeheerders. In de flyers staan echter bepaalde uitgangspunten die niet met de VNG, noch met de andere partijen, zijn afgestemd. Het gaat uit van een door de netbeheerders gehanteerde aanpak met voorwaarden en voorkeuren rond grondverwerving en zakelijk recht.

Geen overeenstemming op inhoud

In het kader van het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN) werken we aan het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen overheden en netbeheerders en aan het versterken van de uitvoering.

Blijven in gesprek

De VNG en het GPKL benadrukken dat voor het oplossen van de problemen op de elektriciteitsnetten we samen aan de lat staan. Cruciaal hierin is een goede samenwerking tussen gemeenten en netbeheerders. De VNG en het GPKL werken samen op dit onderwerp.
Onze inzet is afspraken met de netbeheerders te maken over:

  • De aard van de overeenkomst rond het ruimtelijk inpassen en realiseren van energie-infrastructuur, waarbij de publiekrechtelijke weg voor ons ook een optie is. Zeker voor het plaatsen van trafohuisjes ontbreekt dit in de genoemde flyer. Mocht hierover voorlopig geen consensus zijn, dan:
  • De voorwaarden en principes hierachter: over samenwerking, regie, proces en kosten.
    VNG en GPKL trekken hierin samen op. We gaan hierover in gesprek met de regionale netbeheerders. We willen gezamenlijk een proces in richting een structurele oplossing en we komen hier dan op korte termijn op terug.

De VNG en het GPKL benadrukken dat gemeenten een belangrijke rol hebben in de realisatie van energie-infrastructuur en een integrale afweging met andere maatschappelijke belangen en opgaven maken.