Netbeheerders en overheden tekenen Green Deal voor verwarming op waterstof

De overheid, netbeheerders en de NVDE hebben afgelopen vrijdag een Green Deal gesloten over het gebruik van waterstof voor verwarming in woonwijken. Doel van het convenant is om via pilots kennis op te doen over de “voordelen en voorwaarden” van toepassing van waterstof als warmtebron voor woningen.

Op dit moment is een aantal netbeheerders bezig met de voorbereidingen voor pilots met waterstofverwarming. Zo is Stedin van plan om alle 600 woningen van Stad aan ‘t Haringvliet op Goeree-Overflakkee aan te sluiten op een waterstofnet, en in Hoogeveen onderzoekt een consortium met onder meer netbeheerder Rendo het verwarmen van nieuwbouwwoningen op waterstof.

Juridische onduidelijkheid
De Green Deal die netbeheerders, overheden en de NVDE vrijdag hebben getekend, is in eerste instantie bedoeld om deze pilots mogelijk te maken. Op dit moment is nog niet in wetgeving vastgelegd welke rol netbeheerders precies mogen hebben op het gebied van de distributie van waterstof.

Ook in het wetsvoorstel voor de nieuwe Energiewet is dat nog niet duidelijk genoeg, volgens directeur Hans-Peter Oskam van branchevereniging Netbeheer Nederland: “Met dit voorstel mist er echt nog duidelijkheid voor netbeheerders op het gebied van waterstof. Netbeheerders willen graag aan de slag gaan met experimenten op het gebied van bijmenging en distributie van waterstof, maar nu kan dat alleen nog in projecten die geïsoleerd zijn van het bestaande gasnet”, zei Oskam vorige maand tegen Energeia.

Door het tekenen van de Green Deal maakt de rijksoverheid het nu dus mogelijk dat netbeheerders ook pilots gaan uitvoeren met waterstofdistributie voor woningverwarming waarbij het bestaande gasnet wordt gebruikt. Mede op basis van de pilots zou dan duidelijk moeten worden “welke tijdelijke en structurele wet- en regelgeving nodig is om waterstofwijken in de praktijk tot stand te kunnen brengen”, zo valt in het convenant te lezen.

Kennis en ervaring
Daarnaast spreken de verschillende partijen af om de inzichten en ervaringen uit de pilots te delen. De Green Deal H₂-Wijken is volgens Netbeheer Nederland een uitwerking van de afspraak uit het Klimaatakkoord om “tijdig en op kleine schaal praktijkervaring op te doen met waterstof in de gebouwde omgeving”. De verwachting van de netbeheerders is dat waterstof pas na 2030 een rol van betekenis zal kunnen spelen in de gebouwde omgeving, maar voor het zover is willen zij wel de nodige kennis en ervaring hebben verzameld.

De bovengenoemde pilots van Stedin en Rendo zijn al onderdeel van het nu getekende convenant, wat betekent dat de partijen die bij deze pilots betrokken zijn actief “kennis, ervaringen en best-practices” zullen uitwisselen. Ook zal jaarlijks over de voortgang gerapporteerd worden als onderdeel van de Green Deal.

Meer pilots
Namens het Rijk is de Green Deal ondertekend door de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Daarnaast hebben de netbeheerders, gemeenten en provincies die direct betrokken zijn bij de pilots in Hoogeveen en Stad aan ‘t Haringvliet getekend: Stedin, Rendo, gemeente Hoogeveen en gemeente Goeree-Overflakkee, en de provincies Drenthe en Zuid-Holland. Tot slot zette de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) een handtekening.

Volgens branchevereniging Netbeheer Nederland is het streven om ook andere pilots en partijen aan te laten sluiten bij de Green Deal. Onlangs kondigde bijvoorbeeld ook Enexis een waterstofpilot aan: in het Groningse dorp Wagenborgen start volgend jaar een proef met ruim dertig huizen die een hybride warmtepomp op waterstof krijgen.

Bron: Energeia, 15 maart 2021