Citydeal Openbare Ruimte (CDOR)

Wat en wie

De citydeal openbare ruimte is een samenwerking tussen ministeries, steden, adviesbureaus en kennisinstellingen.

De komende jaren gaat de openbare ruimte in Nederlandse steden op de schop.

Gezien de drukte zowel boven als onder de grond is dit een uitdaging van formaat. Hoe zorgen we dat opgaven als klimaatadaptatie, energietransitie, deelmobiliteit, een nieuwe circulaire economie en een gezonde natuurinclusieve stad zo goed mogelijk op elkaar aansluiten?

In City Deal Openbare Ruimte bundelen diverse ministeries, gemeenten, kennisinstellingen en nutsbedrijven de komende drie jaar de krachten om te werken aan een integrale aanpak voor al deze stedelijke transitieopgaven.

Doel en doorlooptijd

De doorlooptijd is tot 2023. Het doel is om met een gereedschapskist aan producten te komen. Dit kunnen procesomschrijvingen zijn; algoritmes; voorbeelden; tools om keuzes en de gevolgen daarvan expliciet te maken. Eind 2020 verscheen al een integrale ontwerpmethode in een helder en visueel werkboek.

Samenhang met?

Gezien de deelnemers en de omvang van de citydeal heeft deze samenhang gekregen met allerlei andere initiatieven en trajecten. Waaronder de omgevingswet; de kennisarena van het COB; GPKL initiatieven voor de NEN 7171-1 et cetera.

De gemeenten die deelnemen aan deze City Deal zijn op dit moment: Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Den Haag, Amersfoort, Dordrecht, Tilburg, Zoetermeer, Apeldoorn, Groningen, Beemster en Purmerend.

De ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Justitie en Veiligheid (JenV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Andere organisaties: Platform31, Stadswerk, CROW, Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL), RIONED, Deltares, Naturalis, CBS, Mijnaansluiting, COB en De Bouwcampus.

Regio: Noord, Oost, West, Zuid
Organisatie: Bouwcampus, Gemeente Amsterdam, GPKL, Ministerie van Binnenlandse Zaken
Thema: Energie, Graafschade