De ogen van Superman

Is uw gemeente al CROW500 proof? Op 1 januari 2022 moet iedere organisatie in de graafketen CROW500 proof zijn.

De ogen van Superman
De contacten met de planeet Krypton zijn helaas te beperkt om hen om hulp te vragen. Wat zou het heerlijk zijn als zij onze hydraulische graafmachines besturen, de kans dat dan haarwortels van bomen worden beschadigd zou nihil zijn. Helaas heeft niemand de ogen van Superman en moeten we op een ander wijze onderzoeken wat er in de grond ligt.

Kunnen we zonder informatie ontwerpen en/of graven?
Het antwoord is simpel; Nee en nooit! Sinds 2006 regelt de WION een verplichte informatie-uitwisseling, met het gevolg een verplichte registratie van ondergrondse assets. Voor 2006 bepaalde ieder voor zich hoe en wat te registreren en juist toen zijn de meeste ondergrondse assets aangelegd. In de jaren 90 is bij diverse organisatie een keus gemaakt om calques niet te digitaliseren en bij een herinrichting van het kantoor werden deze weggegooid. De informatie die we nu hebben over de ondergrond is onvolledig en daar hebben we rekening mee te houden.
De gok om te ontwerpen en/of te graven zonder een uitgebreid vooronderzoek is zeer risicovol en getuigt van enige naïviteit. Ga ervan uit dat er altijd iets in de grond aanwezig is waarmee je rekening moet houden. Als dat niet zo is, dan heb je geluk gehad.

Geen gemeente is CROW500 proof
De CROW500 biedt houvast voor een zorgvuldig graafproces. Helaas is deze richtlijn nog onvoldoende bekend in de graafketen en vooral bij gemeenten. Gemeenten hebben een belangrijke rol in het voorkomen van graafschades, zowel in de rol van (her)inrichting van de openbare ruimte als vergunningverlening. Vanaf 1 januari 2022 moet iedere organisatie die een rol heeft in de ondergrond, CROW500 proof zijn. Dus ook gemeenten! Uit navraag bij het Agentschap Telecom blijkt dat geen enkele gemeente CROW500 proof is, enkelen zitten er dichtbij.

Ontwikkeling digitaal systeem
Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de ontwikkeling van een gedigitaliseerd systeem voor het proces CROW 500 (C5P app). Het systeem ondersteunt het doorlopen van de verplichte stappen in het proces van ontwerper tot en met de aannemer. Het optimaliseert de digitale samenwerking en borgt daarmee dat de benodigde informatie voor een goede risico-inventarisatie, maatregelenplan en werkinstructie. Hiermee is de kans het grootst dat enkel onvermijdbare graafschades zullen optreden.

Activiteiten toezichthouder
Het Agentschap Telecom (AT) houdt toezicht op uitvoering van een zorgvuldig graafproces. Zij intensiveren hun handhaving vanaf 1 januari 2022 met mogelijk boetes tot gevolg die makkelijk oplopen tot tienduizenden euro’s. Zij achten het gebruik van dit systeem zeer kansrijke om het proces van een zorgvuldige voorbereiding en uitvoering van graafwerkzaamheden te borgen. In combinatie met een correcte inhoud is hierdoor de kans op een overtreding gering. Dit verkleint aanmerkelijk de kans op boetes.

Eind 2021 is het digitaal systeem beschikbaar. Voor de hele graafketen is het essentieel dat gemeenten hiervan gebruik gaan maken om hinder in de openbare ruimte te beperken. Informatie is op te vragen bij info@kabelenleidingoverleg.nl of kijk op de KLO-website.