Aardgasvrije wijken: Gemeenten krijgen meer mogelijkheden tot regie

Na invoering van het Wetsvoorstel Instrumenten Aardgasvrije Wijken (WGIW) en de BGIW hebben gemeenten de bevoegdheid om voor aangewezen woonwijken een einddatum vast te stellen voor het gebruik van gas. Deze aanwijsbevoegdheid is in onze ogen essentieel om versneld van het gas af te gaan. De gemeente geeft hiermee duidelijkheid met aandacht voor een zorgvuldig proces richting bewoners en andere betrokkenen.

Aan de hand van de keuzes die gemeenten en bewoners maken, moeten de gasnetten en/of elektriciteitsnetten worden aangepast. Belangrijk daarbij is dat alle betrokkenen, waaronder de gebouweigenaren en netbeheerders, tijdig betrokken worden zodat alle noodzakelijke ingrepen ook tijdig kunnen worden gedaan.

Directe gevolgen voor de netbeheerder

Het besluit dat gemeenten op basis van deze wet kunnen nemen, heeft directe gevolgen voor de energie-infrastructuur en de taken van de netbeheerder. En daarmee voor de energievoorziening van bewoners. Netbeheer Nederland is zeer te spreken over de regierol die gemeenten hiermee krijgen in de verduurzaming van de bestaande bebouwde omgeving. Hiermee wordt invulling gegeven aan de afspraken uit het Klimaatakkoord en aan het oplossen van de knelpunten die zich nu al voordoen in de wijkaanpak/proeftuinen aardgasvrije wijken.

Transporttaak kan komen te vervallen

Na invoering van dit Besluit kunnen gemeenten bepalen per wanneer er in een bepaalde wijk niet langer gebruik mag worden gemaakt van aardgas. Op dat moment komt ook de transporttaak voor de aardgas-netbeheerder te vervallen, mits er een goed en betaalbaar alternatief is. Dat betekent ook dat netbeheerders niet langer een heel gasnetwerk in stand moeten houden voor enkele aangeslotenen. Dat maakt dat gemeenten en netbeheerders samen planmatig met verduurzaming aan de slag kunnen.

Als richtlijn is een periode van 8 jaar opgenomen. Voor de netbeheerders is het van belang dat in het bepalen van de termijn er door gemeenten ook wordt gekeken naar de gevolgen voor de aanleg en het beheer van de nieuwe energie-infrastructuur. Dat geldt ook voor de planning van een eventueel warmtebedrijf en planning van de netbeheerder.

In 2023 in werking

Naar verwachting gaat het Besluit Gemeentelijke Instrumenten Warmtetransitie samen met het concept-Wetsvoorstel Gemeentelijke Instrumenten Warmtetransitie (Wgiw) naar de Tweede Kamer. Begin volgend jaar zal dan waarschijnlijk de Tweede Kamer over de voorstellen debatteren. Dat betekent dat deze wetgeving nog in 2023 in werking zou kunnen treden.

Bron: Netbeheer Nederland, 15 september 2022