Regie

FACTSHEET  (beknopte versie)

Proactieve regie in de ondergrond

 Laatst bijgewerkt 25 oktober 2013
 
Inhoudelijke beschrijving

Schade aan kabels en leidingen staat hoog op de politieke agenda. Dit blijkt uit de WION, die als doel heeft het voorkomen van graafschade (in de breedste zin van het woord). Maar deze wet richt zich vooral op voorkoming van directe schade: schade door het slecht uitvoeren van werkzaamheden, waardoor de levering van voor de maatschappij vitale voorzieningen stagneert én gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Het kabels- en leidingenoverleg (KLO) vond, dat óók aandacht moest komen voor de indirecte schadesoorten. Schades die ontstaan door slechte planning en onvoldoende regie in het voortraject. Vertragingen in planuitvoering, faalkosten door doublures, hinder door openliggende straten: schades die in eerste instantie niet direct worden gesignaleerd, maar die de maatschappij als geheel wel lijdt.
(Het KLO - waar GPKL deel van uitmaakt -  initieert maatregelen die de invoering van de WION helpen versoepelen en bevordert efficiency in de graafketen. In het KLO zijn netbeheerders, overheden en grondroerders verenigd).
 
Het KLO heeft daarom de handreiking Proactieve regie in de ondergrond uitgebracht, onder de titel “Efficiency bij aanleg van kabels en leidingen: een gezamenlijke uitdaging”.
Hierin vindt u uitleg over rollen van de regisseur en de spelers en suggesties voor een praktische invulling van de regie, per projectfase.
 
 
 
 
 
 
Afbakening
Stand van zaken
Betrokkenheid en visie GPKL 
Op het besloten deel van onze site is uitgebreide documentatie te vinden over dit dossier


 

De gemeente vervult als eigenaar van de ondergrondse openbare ruimte de sleutelrol in de regie op de ondergrond. Belanghebbenden zijn: netbeheerders, grondroerders en wegbeheerders. Ook partijen zoals woningcorporaties en projectontwikkelaars zijn belanghebbend bij vroegtijdige afstemming en een goede regierol door de gemeente.

Stand van zaken

De publiciteit over het initiatief startte met de presentatie van de handreiking op het KLO-congres op 15 september 2008. Daarna gingen 5 pilots van start; die liepen door tot juni 2010. Hieraan deden gemeenten mee die serieus hun regierol willen versterken, in goed overleg met de andere stakeholders.
In september 2010 heeft het KLO het hele project geëvalueerd. Medio 2011 heeft het KLO de vervolgactiviteiten in dit dossier ondergebracht bij het Platform netbeheerders (PNBH) en het GPKL gezamenlijk. Het accent ligt daarbij nu op lokale initiatieven ter verbetering van de afstemming, waarbij zowel gemeenten als netbeheerders het voortouw kunnen nemen. 
 
 
GPKL was namens het KLO de trekker van het project. Op de site van het KLO is uitgebreide documentatie te vinden over de pilots.
 
GPKL vindt dat elke gemeente die een goed beheer van haar ondergrondse openbare ruimte serieus neemt, behoort te werken aan een professionele vervulling van haar coördinatie- en regierol; intern en extern. Het ëén kan niet zonder het ander!
Het GPKL beraadt zich daarom op vervolg-initiatieven waarin hier aandacht voor kan worden gevraagd, vooral bij bestuurders.
 
 
Terug naar top