Positionering

Op het gebied van kabels en leidingen en ondergrondse infrastructuur zijn vele partijen actief. Dit maakt de ordening van de ondergrondse infrastructuur extra belangrijk. Dat is dan ook de reden dat er verschillende overlegorganen, koepelorganisaties en platforms bestaan, om de samenwerking te zoeken om de maatschappelijke opgaven te kunnen uitvoeren.
 

Omgevingsanalyse: positionering GPKL

In dit overzicht zijn beschreven:
  • doelstelling, werkterrein en deelnemers / leden van de belangrijkste koepels, platforms en overlegstructuren rond kabels en leidingen;
  • de relatie van GPKL tot deze organisaties;
  • taken en verantwoordelijkheden van gemeenten m.b.t. kabels en leidingen;
  • rol ministeries en andere bestuursorganen bij kabels en leidingen


Factsheet kabels en leidingen

Deze factsheet betreft een basisdocument en gaat beknopt in op bestuurlijke en fysieke aspecten, bezien vanuit de rol van de gemeente:
  • juridisch referentiekader;
  • actoren en indicatoren;
  • aanpak en instrumenten;
  • relatie met andere thema's
Terug naar top