Graafproces

FACTSHEET (beknopte versie)

Laatst bijgewerkt 31 juli 2017
 
Inhoudelijke beschrijving
 
Per 1 juli 2010 is de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) volledig in werking getreden. In de volksmond werd deze wet ook wel de Grondroerdersregeling genoemd.

Met het oog hierop hebben diverse belangengroepen, vooral de grondroerders (ofwel de gravers), behoefte aan praktische handvatten om graafschade daadwerkelijk te voorkomen. Een wettekst alleen is immers geen garantie dat alles in de praktijk ook beter gaat. 

graafproces
Het Kabel- en Leidingoverleg (KLO)
 
Het KLO heeft de WION al in 2006 aangegrepen om– in het kielzog van de WION –afspraken te maken, die het doel van de wet helpen bevorderen. Daarmee werd feitelijk tevens een vervolg gegeven aan de campagne “Graafschade voorkomen we samen”, die KLIC in 2005 heeft gevoerd van 2005 tot eind 2008.
 
Aan het KLO nemen in de praktijk deel: GPKL (namens gemeentelijke beheerders ondergrond), netbeheerders, aannemers/grondroerders, en toehoordes (Kadaster, ministerie van EZ, Agentschap Telecom). Het KLO heeft ook een eigen website.
 
Vanuit het KLO zijn diverse activiteiten/projecten gaande, die moeten bevorderen dat graafschade verminderd wordt. Een overzicht is te vinden op de site van het KLO.
 
 
 
Van KLIC naar Kadaster
 
Om de informatie-uitwisseling conform de WION te kunnen uitvoeren, heeft het Kadaster bij inwerkingtreding van de wet de betreffende taken van KLIC overgenomen. Daartoe is een Informatiemodel Kabels & Leidingen (IMKL) ontwikkeld.

Afbakening
Wetgeving
Stand van zaken
Betrokkenheid en visie GPKL 

Op het besloten deel van onze site is uitgebreide documentatie te vinden over dit dossier

 
 
Net als in de wet zelf, hebben gemeenten in alle overleggen meerdere petten op, o.a. die van:
  •     eigenaar/beheerder van de openbare ruimte, vergunning- of instemmingsbesluitverlener
  •     netbeheerder;
  •     grondroerder (graver) of opdrachtgever tot graafwerkzaamheden.
 
 
Alle acties om graafschade te voorkomen, vloeien (in)direct voort uit de WION. In het kielzog van de WION heeft de wetgever gewerkt aan nadere regelgeving over hoe de sector en de netbeheerders moeten omgaan met (bepaalde delen van) de wet.

Stand van zaken

Belangrijkste KLO-projecten

- Richtlijn Zorgvuldig Grondroeren
Het KLO heeft het CROW (het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) gevraagd een Richtlijn Zorgvuldig Graafproces op te stellen. In deze richtlijn zijn de verantwoordelijkheden van alle partijen in de graafketen beschreven.
De richtlijn CROW-500 is (uitsluitend) te verkrijgen via het CROW.
 
- Proactieve regie in de ondergrond
Met dit project (getrokken door GPKL) wilde het KLO laten zien dat betere afstemming en grotere openheid tot flinke besparingen kunnen leiden, zowel in de maatschappelijke kosten als voor gemeenten en netbeheerders zelf. Na het uitbrengen van de handreiking Proactieve regie in de ondergrond, is uitvoering gegeven aan pilots met geïnteresseerde gemeenten. Zie het dossier Regie.
 
- NEN dwarsprofielen
Onder de vlag van het KLO zijn nieuwe richtlijnen voor dwarsprofielen opgesteld: NEN 7171-1 en NPR 7171-2. Deze zijn (uitsluitend) verkrijgbaar via www.nen.nl. GPKL beveelt het gebruik van deze richtlijnen van harte aan.
 

Betrokkenheid en visie GPKL

GPKL behartigt de gemeentelijke belangen in dit dossier in brede zin. Dus vanuit elke pet die de gemeente op heeft, echter wel met focus op de taak als beheerder van de ondergrondse openbare ruimte.

De WION legt verplichtingen op omtrent de registratie van afwijkende ligging en weesleidingen. Dit zou voor gemeenten kunnen betekenen dat een straat langer open blijft liggen omdat een netbeheerder zijn leiding opnieuw moet inmeten. GPKL is met de sector in overleg hoe hiermee om te gaan.
 
 
 
Terug naar top