Modelverordening

FACTSHEET (beknopte versie)

Modelverordening werkzaamheden kabels en leidingen 

Laatst bijgewerkt:  25 oktober 2015

Inhoudelijke beschrijving

Voor het leggen, hebben, verleggen en verwijderen van nutskabels en -leidingen in gemeentegrond kent Nederland geen uniforme regeling. Gemeenten hanteren verschillende regelingen of hebben geen regels vastgesteld. Zo heeft de ene gemeente gedetailleerde voorschriften voor het leggen en liggen, de andere niet. En de ene gemeente heft voor het liggen belasting (precario) of krijgt een vergoeding en in de andere is het liggen gratis.

Bij telecomkabels is de situatie anders. Gemeenten moeten de aanleg van telecomkabels wettelijk gedogen. In de Telecommunicatiewet staan de belangrijkste rechten en plichten van betrokken partijen voor het leggen, hebben, verleggen en verwijderen van telecomkabels. Deze wet verplicht elke gemeente een telecommunicatieverordening op te stellen.

nutsinfraWij vinden dat ook voor kabels en leidingen van nutsbedrijven een landelijke modelverordening moet komen. De ervaring leert dat gemeenten en nutsbedrijven op lokaal niveau vaak moeizaam onderling tot goede afspraken komen. Een uniforme regeling naar het model van de Telecommunicatiewet zal voor belangrijke onderwerpen een landelijke norm bieden. Bovendien zorgt zo’n regeling voor meer eenduidigheid naar kabel- en leidingbeheerders.

Tijdens de totstandkoming van een dergelijke regeling moeten de taken en verantwoordelijkheden van de gemeente als beheerder van de openbare (onder)grond zich verder uitkristalliseren. De gemeentelijke regierol in onder- en bovengrond moet daarbij uitgangspunt zijn. Daarbij zal de rol van de kabel- en leidingbeheerders ook steeds duidelijker worden. 

Afbakening
Verbreding naar integrale modelverordening
Betrokkenheid GPKL 
Op het besloten deel van onze site is uitgebreide documentatie te vinden over dit dossier


 

Afbakening

Aanleiding was de behoefte tot realisatie van een landelijke regelgeving voor niet-telecomkabels en -leidingen naar het model van de Telecommunicatiewet. In een modelverordening staan de rechten en plichten van de betrokken partijen bij het leggen, hebben en verwijderen van (nuts)kabels.

Een aantal onderwerpen viel buiten dit project:
  • Het afbouwen van bestaande afspraken tussen gemeenten en leidingbeheerders, die met een landelijke regeling conflicteren.
  • In dit kader wordt geen regeling gemaakt voor de kosten van het verleggen van kabels en leidingen in opdracht van de gemeente. Dit wordt via een ander spoor opgepakt (n.a.v. de Wet nadeelcompensatie).
  • In samenhang daarmee speelt het voornemen van de rijksoverheid om precario op kabels en leidingen door wijziging van de (Gemeente)wet onmogelijk te maken. 
 
Gedurende het ontwikkelproces zijn VNG en GPKL tot het inzicht gekomen dat het verstandiger is om direct te komen tot een integrale modelverordening voor ALLE kabels en leidingen, dus inclusief telecom. Aldus geschiedde. Dit ontwikkelproces is medio 2013 afgerond.
 
Een beschrijving van resultaat en bijbehorende documenten treft u aan in de factsheet Modelverordening. 
De Modelverordening verwijst in de toelichting naar een serie Good Practices.
 
 
GPKL was initiatiefnemer. VNG en GPKL werkten samen de modelverordening uit, en namen daarbij de visie van netbeheerders mee. GPKL en VNG blijven echter eindverantwoordelijk voor het resultaat.
 
 
 
 
Terug naar top