WION

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

FACTSHEET  (beknopte versie)

(naar verwachting in 2018: Wet informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse netten)

Laatst bijgewerkt 31 juli 2017
 
Inhoudelijke beschrijving
 
De Wet Informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION; ook wel grondroerdersregeling genoemd) is een wettelijke regeling die informatie-uitwisseling tussen netbeheerders en gravers (grondroerders) verplicht stelt.
Bij graafwerk gaat het regelmatig fout. NEN heeft vastgesteld dat zeker 40.000 keer per jaar ergens in de 1,75 miljoen km kabels en leidingen in Nederland schade ontstaat door graafwerk. Schade die grote gevolgen kan hebben voor de samenleving en de gravende partijen.
 WION
De WION kent twee hoofddoelen:
 
  1. het voorkómen van leveringsonderbrekingen van nutsvoorzieningen (gas, elektra, water en telecommunicatie);
  2. het tegengaan van gevaarlijke situaties als gevolg van graafschade (explosiegevaar, enz.).
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinds de invoering van de WION was het aantal graafschades de eerste jaren dalend. Sinds een paar jaar stagneert echter die daling (!).

Afbakening
Stand van zaken
Betrokkenheid en visie GPKL
Op het besloten deel van onze site is uitgebreide documentatie te vinden over dit dossier


 
 
De gemeenten kunnen in de praktijk en in de grondroerdersregeling meerdere petten op hebben, namelijk die van:
  • eigenaar van de openbare ruimte waar netbeheerders hun kabels en leidingen leggen en hebben liggen;
  • netbeheerder van de riolering, en daarnaast onder meer van bijv. de kabels voor openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en cameratoezicht;
  • grondroerder (graver) of opdrachtgever tot graafwerkzaamheden;
  • vergunning- of instemmingsverlener op basis van besturulijke regelgeving;
  • verantwoordelijke voor het bijhouden van de liggingsgegevens van weesleidingen. Dit zijn kabels en leidingen waarvan ook bij navraag de eigenaar niet meer te achterhalen is. Gemeenten worden echter géén eigenaar van weesleidingen!
De andere stakeholders zijn met name netbeheerders en aannemers. Zij hebben alleen de rol van resp. netbeheerder (incl. grondroerder) en grondroerder.

Het Kadaster vervult de rol van doorgeefluik van de liggingsgegevens en gaat daarmee een fundamentele stap verder dan KLIC dat alleen de aanwezige netbeheerders doorgaf.

Stand van zaken

De wet is per 1 juli 2008 gefaseerd in werking is getreden.
Het Agentschap telecom ziet toe op de naleving.
 
Met de WION is een einde gekomen aan de zelfregulering van netbeheerders en wordt de informatie-uitwisseling voortaan wettelijk geregeld. Het onverplichte karakter van het KLIC is voorbij. Het KLIC is opgegaan in het Kadaster en de uitwisseling van liggingsgegevens is verplicht, zowel vanuit de netbeheerder als de grondroerder.
 
In 2012 is de evaluatie van de WION gestart, waarna in 2013 de politiek haar oordeel heeft gevormd.

Betrokkenheid en visie GPKL

GPKL is vanaf het begin betrokken geweest bij de totstandkoming van de wet. We trokken hierin samen op met de VNG. Die betrokkenheid heeft ertoe geleid dat de wet niet alleen voor graafwerk, maar óók voor de uitoefening van de publieke taak raadpleging van de ondergrondse liggingsgegevens toestaat. Denk aan planontwikkeling waarbij het prettig is in een zeer vroeg stadium te weten wat er aan kabels en leidingen in de ondergrond ligt, opdat (vaak dure) verleggingen mogelijk beperkt kunnen worden.

Daarnaast heeft GPKL bereikt dat ook onmiddellijke raadpleging in geval van calamiteiten mogelijk wordt, met verantwoording achteraf.
Verder nam en neemt GPKL deel aan de werkgroepen die rond het wetsontwerp zijn ontstaan.
 
Het belangrijkste punt dat GPKL in nauwe samenwerking met de VNG binnenhaalde, was de verwijdering van de huisaansluitingen riolering en kolkaansluitingen uit de werkingssfeer van de wet. Voor de Nederlandse gemeenten levert dit een besparing van circa 1 miljard euro op!
 
Abusievelijk bleek vervolgens dat de kolkaansluitingen waren vergeten bij de vrijstelling van de huisaansluitingen. Samen met VNG en Stichting Rioned heeft GPKL er bij de Tweede Kamer op aangedrongen om in een reparatiewetje ook deze kolkaansluitingen mee te nemen.
De Tweede Kamer heeft hiermee ingestemd op 10 december 2009; de Eerste Kamer op 26 januari 2010. Daarmee heeft GPKL weer een belangrijk succes behaald.
 
In 2012/13 heeft het GPKL actief bijgedragen (via KLO) aan de evaluatie van de WION. De WION is volgens alle belanghebbenden een goed instrument gebleken. Natuurlijk bleken er ook verbeterpunten. Uitwerking daarvan zal plaatsvinden in direct overleg met het KLO en het Ministerie van EZ. GPKL heeft ook hier actief aan bijgedragen.
 
 
 
Terug naar top