Contributie

We hanteren een eenvoudige indeling van gemeenten in categorieën, gebaseerd op het inwoneraantal. Als peildatum voor de contributie in een jaar, geldt het inwoneraantal van 1 januari van dat jaar (of anders het meest recente gepubliceerde cijfer). Afhankelijk van het verloop van het aantal leden zal blijken of een jaarlijkse indexatie van de contributie nodig is.

Contributieregeling lidmaatschap GPKL 

Vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 26 november 2013

a.  < 10.000 inwoners:  635,08

b.     10.000-20.000 inwoners: € 1.270,15

c.     20.000-50.000 inwoners: €  1.905,22

d.     50.000-100.000 inwoners:€ 2.540,29

e.   100.000-200.000 inwoners: 3.175,37

f. > 200.000 inwoners: € 3.810,45

Kosten in euro per kalenderjaar. Over de contributie is geen BTW verschuldigd. Ook voor 2018 is de contributie niet verhoogd.

Verschillende gemeenten betalen hun GPKL-contributie uit de rioolheffing; een verdedigbare keuze.

Men kan van mening zijn dat de grootste gemeenten relatief weinig betalen. Deze gemeenten leveren echter bijna altijd een actieve bijdrage aan werkgroepen en overleggen. Ook zijn ze vaak de voortrekkers voor het oplossen van problemen, mede omdat zij in de praktijk als eerste tegen zaken aanlopen.
 

Aspirant-leden

Aspirant-leden kunnen gedurende drie maanden kosteloos gebruik maken van de faciliteiten van de vere­niging, waaronder deelname aan de platformvergaderingen. Na die periode worden zij uitgenodigd om het lidmaatschap aan te gaan. Vanaf dat mo­ment gaan zij dan contributie betalen.
 
Het aspirant-lidmaatschap, en dus ook het lidmaat­schap, kan op elk gewenst moment ingaan. Na registratie krijgt ook het aspirant-lid toe­gang tot het besloten gedeelte van de website.
 

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden, tegen het einde van het boekjaar met inachtneming van een termijn van zes maanden. Zie artikel 7 van de statuten.

 
 
Terug naar top