WIBON

FACTSHEET (beknopte versie)

Gevolgen van de Europese richtlijnen INSPIRE en Breedband

Laatst bijgewerkt 1 aug. 2017

Inhoudelijke beschrijving en afbakening

Beide Europese richtlijnen hebben hun doorwerking op de WION: de implementatie ervan doorkruist de lopende WION-wijziging (die voortvloeit uit de WION-evaluatie van 2012). Op dit moment zijn bij de Tweede Kamer in behandeling:
  • De WION-wijziging als gevolg van de richtlijn Breedband
  • De WION-wijziging als gevolg van de evaluatie
In de WION-wijziging zijn mede artikelen verwerkt om INSPIRE via WION te laten draaien.
Door het KLIC-proces aldus aan te passen kan daarmee voldaan worden aan de INSPIRE-eisen zonder dat daarvoor een nieuw systeem hoeft te worden gebouwd en uitgerold. Deze aanpassing staat bekend onder de projectnaam KLIC WIN (WIN = WION + INSPIRE).
De crux zit voor gemeenten in de gewijzigde WION-wet, want dàn moeten ze INSPIRE-proof worden èn serieus werk maken van digitale vastlegging van huisaansluitingen van de riolering bij nieuwbouw en renovatie.

I: Richtlijn Breedband

Er is de EU veel aan gelegen om de aanleg van breedbandnetwerken te bespoedigen: in de Richtlijn Breedband uit 2014 is dit nader uitgewerkt..
Alle netwerkbeheerders in Nederland moeten als gevolg hiervan in de toekomst hun passieve infrastructuur toegankelijk maken voor bedrijven die breedband aanleggen. Daarbij kan het gaan om kabelgoten, mangaten en mantelbuizen, maar ook om geschikte opstelpunten voor mobiele netwerken.
In het wetsontwerp WIBON, dat juni 2017 aan de Tweede Kamer is aangeboden, is dit voor Nederland uitgewerkt. Naar verwachting zullen de gevolgen voor de Nederlandse situatie gering zijn omdat de hoofdstructuren van de verschillende telecomnetten al aangelegd zijn, en er voornamelijk huisaansluitingen bijkomen.
Het wetsvoorstel leidt ook tot wijzigingen in de Telecommunicatiewet.
 
II. INSPIRE
 
Op 15 mei 2007 is de Europese kaderrichtlijn INSPIRE van kracht geworden.
INSPIRE is de afkorting en werknaam van: Infrastructure for Spatial Information in Europe.

Deze richtlijn heeft als doel de vindbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van gegevens te bevorderen die gerelateerd zijn aan milieubeleid. De richtlijn kent 3 bijlagen waarin 34 milieugerelateerde thema's zijn benoemd die onder de richtlijn vallen.
In bijlage III staat als 6e thema benoemd: nutsdiensten en overheidsdiensten.
Hierdoor vallen de ondergrondse kabels en leidingen, voor zover overheidsbezit, onder deze richtlijn. De telecomkabels vallen er dus buiten.

 Wetgeving

Weliswaar heeft Nederland een prachtig KLIC-proces, met wettelijke gebruiksplicht vanwege de WION, maar dit is onvoldoende om aan INSPIRE te voldoen. Eigenlijk is het een voorbeeld van de wet van de remmende voorsprong. Anderzijds zal het KLIC-proces toch al moeten vernieuwen om aan de eisen van de toekomst te kunnen voldoen. Denk hierbij aan de wens tot veel snellere beschikbaarheid van de liggingsgegevens, vereenvoudiging van de melding van afwijkende ligging, driedimensionale registratie, de wens om meer datalagen te kunnen tonen enz.
 

Stand van zaken
Betrokkenheid GPKL 

Op het besloten deel van onze site is uitgebreide documentatie te vinden over dit dossier

 

Eigenlijk had eind op 3 december 2013 al aan de verplichtingen voldaan moeten zijn, en wel door een functionerende view- en downloadservice waardoor de liggingsgegevens momentaan beschikbaar zijn. Op één gemeente na voldoet nog geen gemeente hieraan. Dit komt mede doordat het ministerie van I&M nog niet veel ruchtbaarheid had gegeven aan deze richtlijn, en doordat uitstel akkoord is nu landelijk wordt bekeken of combinatie met de gegevensuitwisseling die we al via de WION hebben (het KLIC) mogelijk is. Dit project heet KLIC WIN, waarbij WIN de samenvoeging is van WION en INSPIRE.
 

Betrokkenheid GPKL

GPKL neemt deel aan dit project KLIC WIN, zowel in de stuurgroep als in de werksessies.
GPKL vertegenwoordigt de gemeenten in dit project; bij de VNG is er geen capaciteit voor beschikbaar. Wat GPKL dus bewerkstelligt, is in het belang van en namens alle gemeenten.

 
Terug naar top