Bijzonder lid

“Bijzondere leden” en het GPKL-lidmaatschap


Ambtelijke samenwerkingsverbanden

Vastgesteld door de leden op de ALV van 3 februari 2009

"Het lidmaatschap van GPKL is voorbehouden aan individuele gemeenten. Echter, gemeentelijke organisaties die op structurele wijze, bij bestuur vastgelegd, structureel ambtelijk samenwerken op het aandachtsveld van de ondergrondse infrastructuur van kabels en leidingen, kunnen als gezamenlijkheid gebruik maken van het GPKL-lidmaatschap in de categorie “bijzondere leden”.

Daarbij zijn de volgende voorwaarden en werkafspraken van toepassing:
 • Het GPKL-bestuur bepaalt of een organisatie/samenwerkingsverband als bijzonder lid kan worden beschouwd.
 • Het GPKL-bestuur bepaalt per bijzonder lid de hoogte van de jaarlijkse contributie en zal daarbij zoveel mogelijk handelen in de geest van de vigerende contributieregeling: het inwonersaantal van alle betrokken gemeenten is dan bepalend voor de van toepassing zijnde conributie-staffel.
 • Het samenwerkingsverband heeft één vaste contactpersoon namens het gehele samenwerkingsverband.
 • Het samenwerkingsverband heeft één stem in de ledenvergadering.
 • De factuur voor de contributie wordt gezonden aan één vast factuuradres.
 • De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd."

Publieke bedrijven

Steeds vaker worden in Nederland organisaties actief waarin (o.a.) het beheer van de openbare ruimte is ondergebracht. Men spreekt dan van publieke bedrijven. De taken die publieke bedrijven hebben gekregen, kunnen zeer divers zijn. Ook werken deze bedrijven vaak voor meerdere gemeenten in een lokaal verzorgingsgebied. 

a. Omgevingsdiensten/RUDs

Voor Omgevingsdiensten en Regionale Uitvoeringsdiensten heeft het bestuur op 16 juni 2016 besloten dat ook deze organisaties welkom zijn als bijzonder lid. Als een omgevingsdienst of RUD zich wil aansluiten bij het GPKL, dan geldt voor de hoogte van de contributie: het inwonersaantal van alle betrokken gemeenten minus het aantal inwoners van gemeenten in het verzorgingsgebied die al GPKL-lid zijn.

b. Overheids-BVs en -NVs

Belangrijk kenmerk van de andere groep publieke bedrijven, nl. die welke als overheids-BVs en -NVs opereren, is dat deze een commercieel karakter hebben (want ook diensten verlenen aan bedrijven) en derhalve opereren vanuit een “business case”. Daarom kunnen deze formeel gesproken niet als (bijzonder) lid worden beschouwd. Toch is het GPKL bereid om ook deze groep publieke bedrijven gebruik te kunnen laten maken van haar faciliteiten (mits deze bedrijven duidelijk in het verlengde van de gemeente opereren). Hiervoor vragen we een vast jaarlijks bedrag, overeenkomend met de middelste staffel van het reguliere lidmaatschap. (Voor kalenderjaar 2018 is dit 1902,05 euro per jaar ex BTW).

Voor publieke bedrijven in de zin van overheids-BVs en -NVs heeft het bestuur op 21 febr. 2018 de volgende voorwaarden en werkafspraken van toepassing verklaard:
 • Het GPKL-bestuur bepaalt of een overheids-BV of -NV gebruik kan maken van de GPKL-faciliteiten.
 • De  jaarlijkse deelnamekosten komen overeen met de middelste staffel van het reguliere lidmaatschap.
 • De overheids-BV of -NV heeft één vaste contactpersoon.
 • De overheids-BV of -NV heeft één stem in de ledenvergadering.
 • De factuur voor de contributie wordt gezonden aan één vast factuuradres.
 • De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
De bijzondere leden zijn opgenomen in de ledenlijst
 
Terug naar top