Good Practice

FACTSHEET

Werkmethodieken kabels en leidingen

Laatst gewijzigd op 20 februari 2014
 
De afgelopen jaren zijn diverse richtlijnen, handreikingen en werkwijzen ontwikkeld, die allemaal te maken hebben met een goede omgang met ondergrondse lijninfra van kabels en leidingen in de openbare ondergrondse ruimte. Verzamelnaam voor dit soort producten is "Good Practice". 
 
De Good practices zijn tot stand gekomen in goed overleg tussen belanghebbende partijen, op het niveau van koepel- en brancheorganisaties. Hierdoor is sprake van landelijk gedragen adviezen, die door elke gemeente in goed vertrouwen kunnen worden overgenomen. 
 
Het GPKL heeft een actieve rol gespeeld in de totstandkoming van vrijwel al deze documenten en was bij de Good Practices nutsinfra veelal ook de "procestrekker".
 
Voor uw handboek kabels & leidingen is het  beslist nuttig om de landelijk ontwikkelde Good Practices te gaan gebruiken. Het landelijke draagvlak is er immers al!
 
Lees ook het artikel in Stadswerk Magazine
 
   
 
 • Regie in de ondergrond
 • Proactieve regie in de ondergrond 
 • Richtlijn zorgvuldig graafproces
 • Kabels en leidingen rond watergangen
 • Kabels en leidingen in verontreinigde bodem
 • Combineren van onder- en bovengrondse infrastructuur met bomen
 • Dwarsprofielen NEN 7171-1 (criteria)
 • Praktijkrichtlijn NPR 7171-2 (procesbeschrijving)
 
   
 • Maaiveldverandering openbare gronden
 • Vervreemding en verhuuur openbare grond
 • Open of gesloten verharding boven kabels & leidingen?
 

Good Practices tot stand gekomen met de hele k&l-sector

 
Het beheer van de openbare ruimte, ook ondergronds, is een opgave voor de gemeente. Regie in de ondergrond helpt gemeentelijke coördinatoren bij het organiseren van hun werk. Al naar gelang de eigen situatie kunnen ze de juiste instrumenten kiezen of aanpassen. Tevens is een handreiking opgenomen voor het beleidsmatige traject.
 
 
In het kielzog van de WION werd geconstateerd dat niet alleen graafwerk schades kan veroorzaken, maar dat er ook indirecte schadesoorten bestaan: schades die ontstaan door slechte planning en onvoldoende regie in het voortraject. Vertragingen in planuitvoering, faalkosten door doublures, hinder door openliggende straten: schades die in eerste instantie niet direct worden gesignaleerd, maar die de maatschappij als geheel wel lijdt.
Om ook deze kosten terug te dringen, is de handreiking “Efficiency bij aanleg van kabels en leidingen": een gezamenlijke uitdaging” uitgebracht. Hierin vindt u uitleg over rollen van de regisseur en de spelers en suggesties voor een praktische invulling van de regie, per projectfase.
 
 
Deze publicatie beschrijft hoe u graafprocessen goed kunt inrichten. Alle bij het graven betrokken partijen hebben daarbij hun eigen verantwoordelijkheden. De richtlijn biedt opdrachtgevers, ontwerpers, grondroerders en beheerders handvatten om het graafproces zorgvuldig vorm te geven.
Aanleiding tot het gezamenlijk opstellen van de richtlijn was het van kracht worden van de WION, die zorgvuldig graven gebiedt. De richtlijn is te raadplegen via de inkijkversie.
De bijbehorende instructiekaart (voor het graafteam) is medio 2013 geheel vernieuwd; gratis te downloaden.
 
Kabels en Leidingen rond watergangen
 
Bij graafwerkzaamheden is het belangrijk om de aanwezigheid en de positie van kabels en leidingen goed te bepalen. Kabels en leidingen rond wateren en waterkeringen zijn vaak moeilijk te zien en moeilijk bereikbaar. Met deze richtlijn voorkomt u graafschade en krijgt u inzicht in risico’s voor projectplanning en uitvoering van werkzaamheden rond wateren en waterkeringen. Alle betrokkenen bij het graafproces moeten helpen om schade aan kabels en leidingen tijdens de uitvoering van het werk te voorkomen.
De richtlijn is een aanvulling op CROW-publicatie 250 ‘Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen’.
 

Bij het werk aan kabels en leidingen in verontreinigde bodem is aandacht voor het milieu en de veiligheid en gezondheid (V&G) belangrijk. Deze publicatie bevat een stroomschema met alle stappen die vooraf, tijdens en na het werk nodig zijn. De publicatie beschrijft de stappen per fase. Er zijn vier fasen: initiatieffase, voorbereidingsfase, realisatiefase en afrondingsfase. De stappen en fasen kennen specifieke rollen en verantwoordelijkheden.

 
Het goed combineren van bomen en infrastructurele voorzieningen vraagt om integrale ontwerpen, efficiënte oplossingen bij problemen en een zorgvuldige toepassing van de beschikbare technieken. Deze publicatie geeft praktische informatie om dit te doen.

Het doel van deze publicatie is om alle partijen die bij ontwerp, inrichting en beheer van de openbare ruimte betrokken zijn, te voorzien van de beschikbare informatie. Deze informatie kan worden gebruikt om een optimale combinatie in nieuwe situaties te maken, en om knelpunten in bestaande situaties op te lossen.

 
In NEN 7171-1 worden uitgangspunten en functionele eisen voor de ordening van ondergrondse netten gegeven. Deze kunnen alleen goed wroden toegepast in nieuwe situaties of reconstructies.
Een dwarsprofiel waarin die uitgangspunten en eisen zijn verwerkt kan leiden tot een betere bereikbaarheid en voorkoming van beïnvloeding, zowel door en via de ondergrond als tussen netten onderling.

Praktijkrichtlijn NPR 7171-2 (procesbeschrijving)
 
Omdat criteria alleen, niet voldoende zijn om tot een toepasbaar en gedragen profiel te komen, is ook de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 7171-2 opgesteld. Deze NPR beschrijft het door alle belanghebbende te volgen proces om tot een dwarsprofiel te komen. Binnen dit proces worden niet alleen de te nemen stappen, maar ook de verantwoordelijkheden omschreven.
 
 
Het KLO, waarin de belangrijkste koepels zijn vertegenwoordigd, heeft uiteenlopende tools ontwikkeld en adviezen opgesteld in het kielzog van de WION. Allemaal bedoeld om graafschade verder terug te dringen.
Maak er gebruik van !
 
   

Werkmethodieken kabels en leidingen

 
In oktober 2013 publiceerde het CROW  'Werkmethodieken kabels en leidingen' .
De werkmethodieken zijn feitelijk een verbreding/verdieping van de eerder door GPKL met de nutskoepels geconcipieerde Good Practices. Door deelname in de begeleidingsgroep van de CROW-publicatie, hebben ook de telecompartijen zich nu gecommitteerd aan deze werkwijzen, waarover nu landelijk consensus bestaat.
 
De werkmethodieken bieden handvatten voor het proces in de keten en zijn bruikbaar voor de bedrijfsvoering. Doelgroep: beheerders van de ondergrond, werkvoorbereiders, planologen, netbeheerders en uitvoerenden
Er kan aanleiding ontstaan om deze met de nutskoepels opgestelde Good Practices in de nabije toekomst aan te passen op basis van verbreding van de deelnemende koepelorganisaties c.q. voortschrijdend inzicht. Als dat het geval is, zullen onze leden hierop worden geattendeerd en zullen sectorbrede Good Practices op deze pagina worden gepubliceerd.
 
Nieuwe Good Practices c.q. werkmethodieken blijven onderwerp van doorgaand overleg met relevante koepel- en brancheorganisaties.

 
 
Terug naar top