Vervangingsinvesteringen Rotterdam

Datum: 10 augustus 2020

Rotterdam heeft onlangs de bestuursopdracht Vervangingsinvesteringen kapitaalgoederen Openbare Ruimte afgerond.

Dit onderzoeksrapport brengt per assetgroep de benodigde investeringskosten in beeld voor de vervanging of levensverlenging van het huidige areaal kapitaalgoederen in de komende 50 jaar, dus tot het jaar 2070. Dit op basis van het huidige areaal, leeftijd, levensduur, inspecties en eenheidsprijzen. De berekende investeringskosten zijn vervolgens vertaald in kapitaalslasten.
De conclusie: de kapitaallasten voor de vervangingsinvesteringen openbare ruimte stijgen volgens de berekeningen in de periode 2020-2050 met ca 3,3 miljoen euro per jaar.
 
In een vervolgopdracht, uitmondend in een Nota Vervanging Kapitaalgoederen Openbare Ruimte, moeten deze berekeningen worden aangescherpt en (nogmaals) gevalideerd om tot een onderbouwde structurele stijging van lasten te komen.
In deze nota zal aandacht worden gegeven aan: het effect van bodemdaling op de vervangingsopgave, het berekenen van nog ontbrekende assets, het aanscherpen en nationaal valideren van de berekeningen en aanpassen van de financiële systemen op basis van de BBV-vereisten. De nota moet eind 2020 gereed zijn en is input voor de Voorjaarsnota 2021.
 
Leren van anderen
Rotterdam wil hierbij vooral ook kijken naar de aanpak van andere gemeenten en partners, omdat we ervan uitgaan dat we daar veel van kunnen leren.
Concreet: Rotterdam gaat aan de slag met het berekenen van het effect van bodemdaling op de vervangingsbehoefte van de assets groen, wegen en riolering. Zij willen niet alleen vergelijken met gemeenten waar bodemdaling een issue is, maar ook met gemeenten die juist niet te maken hebben met bodemdaling.
 
Concrete vraag
Zij zijn op zoek naar gemeenten (inclusief contactpersonen) die inzicht hebben in de impact van de bodemdaling op de vervangingsinvesteringen/vervangingsbehoefte van de assets groen, wegen, riolering. Het gaat dan zoals gezegd om een aantal gemeenten waar bodemdaling een belangrijk issue is, en om enkele gemeenten waar dat niet het geval is. Deze personen zouden zij graag willen benaderen voor een gesprek, en wellicht later dit jaar voor een expertmeeting om onze uitwerking aan te toetsen.

Meld je aan via info@gpkl.nl
 

Terug naar top