Gemeentelijk Platform Hoogspanning door ministerie EZK betrokken bij verkenning aanpassing voorzorgbeleid hoogspanning

Datum: 15 augustus 2019

Het Gemeentelijk Platform Hoogspanning, een samenwerkingsverband voor gemeenten rondom het thema hoogspanning, is door het ministerie van EZK betrokken als stakeholder bij de verkenning van het nieuwe voorzorgbeleid rondom hoogspanning. Dit beleid adviseert gemeenten om bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te vermijden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig verblijven in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen waarbinnen het gemiddelde magneetveld hoger is dan 0,4 microtesla. Naar aanleiding van een onderzoek van de Gezondheidsraad is dit beleid recent geëvalueerd en wordt verkend of er aanpassing of uitbreiding nodig is. Het Platform Hoogspanning is hierbij betrokken namens de gemeenten en krijgt daarbij  steun van de VNG.  
 
Eerder heeft het Platform Hoogspanning met succes gelobbyd rondom de uitkoopregeling en voor een verlaging van de decentrale bijdrage uit de verkabelingsregeling. Het Platform is nauw betrokken bij de uitvoering hiervan en heeft in dat kader een samenwerking opgezet met het IPO en het ministerie van EZK om de samenwerking tussen gemeenten en provincies op het gebied van verkabeling te bevorderen.
 
Om het belang van gemeenten zo goed mogelijk te verkondigen is het van belang dat zoveel mogelijk gemeenten zich aansluiten bij het platform. Via deze weg doen wij daarom ook graag de oproep om lid te worden van het Platform Hoogspanning.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thomas Bénit via mail of 070 406 9777 of kijken op de website.
Gemeenten kunnen lid worden van het Platform Hoogspanning om aan te haken 

Terug naar top