VNG Congres: motie ALV 5 juni 2019 over Klimaatakkoord

Datum: 11 juni 2019

Er komt een extra algemene ledenvergadering waarin het Klimaatakkoord aan gemeenten voorgelegd zal worden. Gemeenten ontvangen de stukken hiervoor zes weken van tevoren.

Dat werd duidelijk toen de gemeenten instemden met een door Zwijndrecht en Delft ingediende motie, ondersteund door 28 andere gemeenten. Afhankelijk van het moment waarop het Klimaatakkoord gesloten wordt, zal het besproken worden in een extra vergadering na de zomer, of op de buitengewone ALV in november.

Ook is een motie aangenomen van Veldhoven. Deze gemeente vraagt de VNG om er bij de minister van Economische Zaken op aan te dringen de omvorming van de salderingsregeling dusdanig vorm te geven dat het aantrekkelijk wordt dakoppervlakken maximaal te benutten voor zonne-energie. Hij moet hier op korte termijn duidelijkheid over geven vanwege de vorming van de Regionale Energiestrategieën. 

Verder werd een motie aangenomen van de gezamenlijke Zeeuwse gemeenten, ingediend door Middelburg. Die willen dat individuele gemeenten meer worden meegenomen in het proces aan de voorkant bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord.

De VNG en haar leden staan achter de doelen van het Klimaatakkoord. Veel gemeenten zijn al aan de slag met de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Tegelijkertijd hechten gemeenten groot belang aan een aantal randvoorwaarden om echt aan de slag te kunnen met de energietransitie. Zo moet de energietransitie haalbaar en betaalbaar zijn voor de samenleving. Gemeenten moeten de juiste bevoegdheden krijgen om hun regierol in de gebouwde omgeving daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Ook moeten gemeenten een vergoeding krijgen voor de toename van taken en verantwoordelijkheden voor de uitvoeringslasten.

Verder moeten er goede afspraken komen over de marktordening van warmte. Ook in onrendabele gebieden moet een warmtenet komen. Eveneens zijn goede interbestuurlijke afspraken nodig over de uitwerking van het Klimaatakkoord. (MM)

Terug naar top