Opruimplicht wordt genuanceerd: 36 maanden-termijn

Datum: 22 februari 2018

Eerste Kamer stemt in met de Wibon

De Eerste Kamer heeft op 20 februari ingestemd met de Wibon. Het wetsvoorstel is als zogeheten hamerstuk afgehandeld, zonder dat de Senaat er nog inhoudelijk over heeft gesproken. De EK-commissie EZK/LNV had dezelfde dag besloten tot een hamerstuk.
Het is nu nog wachten op de formele inwerkingtreding bij koninklijk besluit.

GPKL en overige gedoogplichtigen (Prorail, Rijkswaterstaat) hadden aan de leden van de Commissie EZK/LNV de zorg kenbaar gemaakt over de gevolgen voor gedoogplichtingen van het TK-amendement dat de term "redelijk" aan het wetsvoorstel had toegevoegd, in relatie tot de opruimplicht van ongebruikte voorzieningen zoals lege mantelbuizen. Die toevoeging zou volgens GPKL aanleiding geven tot onnodig juridisch gedoe.

In het laatste “nadere memorie van antwoord” (34739 F) van de Staatssecretaris mevr. Keizer heeft ze aangegeven dat voor een redelijk verzoek de aanbieder aantoont dat de kabels technisch geschikt zijn voor breedband en dat de aanbieder ook moet aantonen dat deze kabels daadwerkelijk binnen afzienbare tijd (bijv. in de vorm van concrete investeringsplannen) gebruikt gaan worden, waarbij in z’n algemeenheid een termijn van 36 maanden een goede indicatie is voor een redelijke termijn.

Met deze toevoeging lijkt de term "redelijk verzoek" alsnog enigszins ingekaderd en biedt daarmee de betrokken partijen meer houvast.
Deze Nadere memorie van antwoord maakt onderdeel uit van de Wet en kan gezien worden als toelichting.

N.b. De Europese Commissie had Nederland voor het Europees Hof gedaagd, met als doel dat de richtlijn wordt omgezet in wetgeving. Deze procedure zal niet worden doorgezet.

Dank!

Het GPKL is tevreden over deze aanpassing. Dank aan de GPKL-ers (Jan Kruithof, Michiel Wentholt en Dirk van der Woude) die zich hiervoor achter de schermen hebben ingespannen, in het belang van alle gemeenten in ons land!

Vervolgstappen

Het GPKL heeft samen met de Telecomkoepel/Groep Graafrechten in 2017 een begin gemaakt voor Landelijke afspraken voor het opruimen van ongebruikte kabels/Ducts. De gesprekken zijn een tijdje stil komen te liggen i.v.m. de Wetswijziging. Binnenkort zullen de partijen weer bij elkaar komen om verdere invulling te geven aan de al eerder vastgestelde startnotitie. Hierbij zal de Telecomkoepels/Groep Graafrechten een voornotitie maken. 

Terug naar top